Kursplan för

Metabolic engineering
Metabolic Engineering

KMB040F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2014
Beslutad av: FN2/Eva Nordberg Karlsson
Datum för fastställande: 2014-03-10

Allmänna uppgifter

Avdelning: Teknisk mikrobiologi
Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskod: KMB040
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursen syftar till att utifrån tidigare kunskaper i framförallt genteknik, matematik och mikrobiologi introducera doktoranderna i metabolic engineering (metabolismteknik), diskutera verktyg och strategier som används inom området samt att ge studenterna insikt om hur teknologin kan utnyttjas av industriell bioteknik.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Kursen omfattar föreläsningar och workshops med följande teman: metabola reaktionsvägar, stammodifiering, ämnesbalans, metabol kontrollanalys, metabol flödesanalys och systembiologi. Övningarna består av beräkning av kolbalanser, redoxbalanser, flödesanalyser och metabol kontrollanalys. Kursen inkluderar också en litteraturstudie som omfattar en grundlig undersökning av olika forskningsstrategier applicerade på en specifik frågeställning inom metabolic engineering.

Kurslitteratur

Kurskompendium

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier, övningar, litteraturkurs som självstudier

Kursens examination

Examinationsformer: Muntlig tentamen, seminarieföredrag av deltagarna
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: MSc in Biotechnology eller motsvarande
Förutsatta förkunskaper: Bakgrund i genteknik, mikrobiologi och biokemi
Urvalskriterier: Backgrund och ansökningsdatum

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: http://www.tmb.lth.se/education/courses/metabolic_engineering/


Fullständig visning