Kursplan för

Human nutrition
Human Nutrition

KNLN01F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2013
Beslutad av: FN2/Eva Nordberg Karlsson
Datum för fastställande: 2014-05-13

Allmänna uppgifter

Avdelning: Livsmedelsteknologi
Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskod: KNLN01
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Att ge en ökad förståelse och en vetenskapligt baserad helhetssyn på human nutrition och metabolism med fokus på hur livsmedlens egenskaper och komponenter i olika råvaror påverkar kroppens funktioner.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

I kursen presenteras makro- och mikronäringsämnen och deras funktioner i kroppen. Även andra kostfaktorer med betydelse för normala kroppsfunktioner och vid särskilda behov i ett livslångt perspektiv lyfts fram. Vidare belyses aktuella näringsrekommendationer och hur dessa kan översättas till konkreta mängder och typer av livsmedel. Alla kursdeltagare får göra en individuell kostregistrering där de egna kostvanorna undersöks.

Kurslitteratur

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, övningar

Kursens examination

Examinationsform: Skriftlig tentamen
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: KNL026 Fysiologi

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: www.foodandnutrition.lth.se


Fullständig visning