Kursplan för

Läkemedelskemi
Medicinal Chemistry

KOKN01F, 7,5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2013
Beslutad av: FN2/Eva Nordberg Karlsson
Datum för fastställande: 2014-02-03

Allmänna uppgifter

Avdelning: Centrum för Analys och Syntes
Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskod: KOKN01
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursens syfte är att ge djupa kunskaper och bred förståelse för läkemedelskemi och farmakologiska principer ur ett molekylärt perspektiv.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Kursen diskuterar de vanligaste målmolekylerna för läkemedelsutveckling, generella farmakokinetiska/farmakodynamiska principer och strategier för läkemedelsupptäckt och utveckling. Den integrerar organisk, fysikalisk, teoretisk och biokemi för att beskriva hur en given läkemedelsmolekyl kan interagera med sjukdomsrelevanta målmolekyler, samt hur läkemedelsmolekyler kan kemiskt optimeras med avseende på farmakokinetiska och farmakodynamiska egenskaper. Samband mellan kemisk struktur och biologisk aktivitet är centralt i undervisningen. Detta exemplifieras i kursen med antivirala läkemedel, antibiotika, cancerläkemedel, läkemedel som påverkar nervsystem (adrenerga, kolinerga och opiat receptorer) och magsårsläkemedel. Biologiska läkemedel beskrivs, diskuteras och jämförs med små organiska molekyler ur läkemedelssynpunkt.

Kurslitteratur

Patrick, Graham L.: An Introduction to Medicinal Chemistry. Oxford University Press, 2013. ISBN 9780199697397.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, övningar, litteraturkurs som självstudier

Kursens examination

Examinationsform: Skriftlig tentamen
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: KOO101 Grundläggande kemi eller KOKA01 Allmän och oorganisk kemi KOK012 eller KOKA05 Organisk kemi, KFKA05 Molekylära drivkrafter 1: Termodynamik eller KFK080 Termodynamik eller FAFA05 Fysik – Våglära, termodynamik och atomfysik KBK011 Biokemi, KBKA05 Teknisk biologi, TEK295 Cellens biologi

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: http://www.chem.lu.se/education/Kemiteknik&Bioteknik/MedChem/MedChem.html


Fullständig visning