Kursplan för

Partiklar och hälsa
Particles and Health

MAM001F, 6 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2023
Beslutad av: FN3/Per Tunestål
Datum för fastställande: 2015-04-07

Allmänna uppgifter

Avdelning: Ergonomi och aerosolteknologi
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursens målsättning är att ge deltagaren kunskaper om hur luftburna partiklar kan påverka människans hälsa. Partiklar från olika källor täcks inom tre teman: 1) Transport, Energi och Atmosfär, 2) Inomhusmiljöer, 3) Arbetsmiljöer. Deltagarna kommer lära sig hur man kan mäta exponeringar och effekter, samt samband mellan partikelegenskaper och toxikologiska effekter. Kursen kommer ge insikt i den senaste forskningen inom området genom föreläsningar av internationellt ledande forskare.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

• Grundläggande lungfysiologi, grundläggande toxikologi, inflammatoriska processer • Grundläggande aerosolfysik och kemi • Tekniker för att mäta exponering och karakterisera partiklar • Kända sjukdomar förknippade med partiklar och sätt att mäta hälsoeffekter • Kort- och långsiktiga effekter av partikelexponering, hälsokonsekvensanalys • Partikelbildning, spridning och omvandling och deposition i lungorna • Förekomsten av partiklar och deras egenskaper på olika arbetsplatser samt i utomhus- och inomhusluft • Viktiga källor såsom transport, energiproduktion och atmosfärisk omvandling • Toxikologiska metoder baserade på exponering av celler, djur och människor • Aerosoladministrerade läkemedel • Smittspridning genom aerosoler • Riskbedömning

Kurslitteratur

Ruzer, Lev S. & Harley, Naomi H.: Aerosols Handbook: Measurement, Dosimetry, and Health Effects, Second Edition. CRC Press, 2012. ISBN 9781439855102.
Dessutom tillkommer översiktsartiklar och andra bokkapitel.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, laborationer, projekt, litteraturkurs som självstudier, studiebesök

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig rapport, inlämningsuppgifter. • Individuell hemuppgift i början av kursen, skriftligt sammanfatta två översiktsartiklar och diskutera dessa i grupp: 0,5 vecka (0,75 poäng) • Lärarledd undervisning på heltid: 1,5 vecka (2,25 poäng) • Mångvetenskaplig gruppuppgift om ett samhällsproblem relaterat till partiklar och hälsa, som redovisas skriftligt och muntligt: 1,5 vecka (2,25poäng) • Avslutande individuell inlämningsuppgift: 0,5 vecka (0,75 poäng).
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Kursen är öppen för doktorander med anknytning till området partiklar och hälsa. Kursen är öppen för doktorander vid andra lärosäten och för sistaårs mastersstudenter med dokumenterat forskningsintresse inom området.
Förutsatta förkunskaper: Kunskaper på avancerad nivå om aerosolteknologi/exponeringsbedömning/förbränning eller toxikologi/medicin/biomarkörer.
Urvalskriterier: Max 20-25 deltagare. Platser reserveras i första hand åt doktorander inom LTH:s profilområde Aerosoler, deltagare i forskarskola ClimBEco och doktorander vid LU:s medicinska fakultet inom området Partiklar & Hälsa. I mån av plats är kursen även öppen för andra doktorander med för kursen relevant forskningsinriktning och slutligen till sistaårs mastersstudenter med dokumenterat forskningsintresse.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: https://www.design.lth.se/utbildning/forskarutbildning/forskarutbildningskurser/


Fullständig visning