Kursplan för

Tillämpad statistik
Applied Statistics

MAM005F, 1.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2022
Beslutad av: Mats Ohlin
Datum för fastställande: 2016-11-11

Allmänna uppgifter

Avdelning: Ergonomi och aerosolteknologi
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska, svenska

Syfte

Att ge deltagarna en introduktion till ett statistiskt tankesätt, statistisk metodik och hantering av empiriska data i ett statistiskt programpaket. Efter kursen skall deltagarna kunna genomföra och tolka resultat från enklare statistiska analyser samt kritiskt kunna granska elementär statistik i vetenskapliga studier.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden kunna resonera kring begreppen generaliserbarhet och kausalitet

Kursinnehåll

Kursen har liknande innehåll som kursen ”Tillämpad statistik” vid medicinska fakulteten, LU. Kursen innehåller tre teman: 1) Introduktion till tillämpad statistik a. Studiedesign b. Generaliserbarhet c. Grundläggande statistiska begrepp d. Deskriptiv statistik 2) Skattning av parametrar och hypotesprövning a. Grundläggande principer b. P-värde, konfidensintervall och statistisk styrka (power) c. Vanliga statistiska test för tvågruppsjämförelser. 3) Datahantering (data management) a. Inmatning och validering av data b. Dokumentation c. Grundläggande handhavande av ett statistiskt programpaket (SPSS) d. Reproducerbara analyser (script-baserade) Denna kurs diskuterar frågeställningar som kan studeras med kvantitativ metodik och tar upp vanliga studieupplägg och grundläggande statistiska begrepp, principer och metoder. I kursen introduceras allmänna statistiska begrepp och innebörd och tolkning av olika läges– och spridningsmått samt lämpliga grafiska tekniker för att åskådliggöra och undersöka egenskaper hos insamlade data. Genom konkreta exempel från medicinsk vetenskap introduceras begreppet parameterskattning. Osäkerheten i skattningar diskuteras och beskrivs med hjälp av medelfel (standard error) och konfidensintervall, och härifrån introduceras hypotesprövning, tolkning av p-värden och statistisk styrka. Kursen tar upp vanliga statistiska test för tvågruppsjämförelser, t.ex. t-test, Mann-Whitneys test, Chi2-test och Fishers exakta test. Stor vikt läggs vid tolkning av resultat och vilka slutsatser som kan dras utifrån begreppen statistisk signifikans, evidens, effektstorlek och generaliserbarhet. Vidare får deltagarna en praktisk introduktion till det statistiska programpaketet SPSS. Denna session har fokus på principer för datahantering, men deltagarna får också utföra de statistiska analyser som ingår i kursen.

Kurslitteratur

Björk, J.: Praktisk statistik för medicin och hälsa.. Liber, 2010.
Kapitel 1-10, 12

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier, övningar

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig rapport, inlämningsuppgifter. Aktivt deltagande (>80%) och skrifltliga inlämningsuppgifter krävs för godkänt.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator: Professor Jakob Löndahl

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Antagning till doktorandutbildning.
Minsta antal deltagare: 4

Kurstillfällesinformation

Startdatum: 2022-04-22. Startdatumet är ungefärligt.
Slutdatum: 2024-12-31
Kursfart: Ej angiven

Anmälningsinformation

Kontakta jakob.londahl@design.lth.se

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvarig: Jakob Löndahl <jakob.londahl@design.lth.se>
Hemsida: https://www.design.lth.se/utbildning/forskarutbildning/forskarutbildningskurser/
Övrig information: Kursen ges vid detta tillfälle på svenska.


Fullständig visning