Kursplan för

Läskurs i aerosolteknologi
Reading Course in Aerosol Science

MAM010F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2022
Beslutad av: Mats Ohlin
Datum för fastställande: 2016-11-30

Allmänna uppgifter

Avdelning: Ergonomi och aerosolteknologi
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska, svenska

Syfte

Syftet med kursen är ökad kunskap och reflektion inom doktorandens eget specialområde.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Kursen består av delblock som vart och ett fokuserar på en forskningsartikel inom doktorandens ämne. För varje delblock ska följande uppfyllas: 1. Litteratursökning för att välja lämplig vetenskaplig artikel. 2. Kursdeltagaren läser och analyserar artikeln samt skriver en rapport bestående av a) kort sammanfattning och b) kritisk utvärdering. Ett antal frågor ska besvaras avseende metodik mm. 3. Kursdeltagaren diskuterar artikeln i grupp tillsammans med kursledare eller handledare. Då samtliga moment är genomförda för ett delblock erhålls 0.5 hp.

Kurslitteratur

Vetenskapliga artiklar inom doktorandens specialområde.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Seminarier, litteraturkurs som självstudier

Kursens examination

Examinationsformer: Muntlig tentamen, skriftlig rapport
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Övrig information

Kursen kan ge max 7,5 hp och pågår kontinuerligt under forskarutbildningen.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: https://www.design.lth.se/utbildning/forskarutbildning/forskarutbildningskurser/


Fullständig visning