Kursplan för

Luftburen smittspridning
Airborne Transmission of Infectious Agents

MAM015F, 2 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2022
Beslutad av: Mats Ohlin
Datum för fastställande: 2017-02-28

Allmänna uppgifter

Avdelning: Ergonomi och aerosolteknologi
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Målet med kursen är att ge deltagarna en överblick kring luftburen spridning av smittsamma ämnen i skiftande miljöer, samt att deltagarna ska få kunskap kring metoder för att mäta och förhindra luftburen smittspridning.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden kunna hantera grundläggande tekniker för att samla in luftburna mikroorganismer på filter eller i vätska

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Utsläpp, transport och deponering av luftburna mikroorganismer. Överlevnadsstrategier för mikroorganismer i luften. Tekniker för att provta och analysera luftburet biologiskt material. Historiskt perspektiv på luftburen smittspridning. Inhalation och försvar mot mikroorganismer i andningssystemet. Luftburen smitta inom läkemedelstillverkning, renrum och industri. Luftkvalitét i operationsrum och vid sjukhus.

Kurslitteratur

Vetenskapliga artiklar och bokkapitel samt föreläsningsmaterial.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier, laborationer, övningar, litteraturkurs som självstudier

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig rapport, inlämningsuppgifter
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Kursen är öppen för doktorander med intresse för luftburen smittspridning. Andra, exempelvis disputerade eller yrkesverksamm inom området, kan få möjlighet att delta i mån av plats.
Förutsatta förkunskaper: Kursen kräver inga specifika förkunskaper, men förutsätter förmåga att förstå och värdera vetenskaplig litteratur.
Urvalskriterier: Max 20-25 deltagare. Förtur ges åt doktorander med anknytning till området och forskarskolan NDPIA.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: https://www.design.lth.se/utbildning/forskarutbildning/forskarutbildningskurser/


Fullständig visning