Kursplan för

Arbetsmiljöteknik och ergonomi
Working Environment and Human Factors

MAM020F, 15 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2017
Beslutad av: Prefekt Mats Ohlin
Datum för fastställande: 2018-03-02

Allmänna uppgifter

Avdelning: Ergonomi och aerosolteknologi
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska, svenska

Syfte

Syftet med kursen är att den forskarstuderande ska utveckla grundläggande kunskaper om människans samspel med miljön, fysiskt, socialt och organisatoriskt.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Kursen ger kunskap om och förståelse för valda ämnen inom fysiologi och miljöns påverkan på människans fysiska välbefinnande, hälsa och prestationsförmåga. Bland ämnena ingår: psykosocial miljö; produktions- och arbetsorganisation; fysisk belastning; termisk miljö; ljud och vibrationer; ljus och synergonomi; strålning; kemiska risker; människa-teknik-interaktion; säkerhet och risk; metoder och utvecklingsprocesser för arbetsutformning; arbetsskador och arbetsmiljölagstiftningen.

Kurslitteratur

Vetenskapliga artiklar och läsning från respektive delområde följande struktur enligt Bohgard, M., Karlsson, S., Lovén, E., Mikaelsson, L., Mårtensson, L., Osvalder, A., Rose, L. & Ulfvengren, P. (2015) Arbete och teknik på människans villkor. Prevent, Stockholm. ISBN 978 91 7365 195 0 eller Bohgard, M., Karlsson, S., Lovén, E., Mikaelsson, L., Mårtensson, L., Osvalder, A., Rose, L. & Ulfvengren, P. (2017) Work and technology on human terms. Prevent, Stockholm. Online version kopplad till MOOC som finns att läsa hos: http://www.prevent.se/onhumanterms/

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Seminarier, litteraturkurs som självstudier. Kursen består av ett antal moduler (se kursinnehåll). I första hand väljs, av doktorand och lärare/handledare, tillsammans moduler från 12 områden (se kursinnehåll). Andra relevanta områden kan också väljas om dessa bättre kompletterar övriga delar av forskarutbildningen. Varje modul behandlas under två möten med lärare/handledare. Vid första mötet sonderas förförståelsen för det modulen handlar om och kunskapsmål definieras. Vid andra mötet sker en fördjupad diskussion utifrån litteraturstudier som är redovisade skriftligt.

Kursens examination

Examinationsformer: Muntlig tentamen, inlämningsuppgifter, seminarieföredrag av deltagarna. Varje modul examineras dels muntligt, dels skriftligt i form av en inlämningsuppgift som består av två delar. En del ska ge en översiktlig genomgång av ämnesområdet. Den ska ske i form av förberedd presentation av det specifika området. Den andra delen ska ge en fördjupning och baseras på en eller flera vetenskapliga publikationer inom området som man inkluderar i sin presentation och diskuteras under mötet. Arbetstid för varje modul är beräknad till en heltidsarbetsvecka (40 timmar). Varje kursmodul rekommenderas ge 1,5 högskolepoäng i forskarutbildningen vid avdelningen för ergonomi och aerosolteknologi. Omfattningen av kurs för 15 högskolepoäng består av 10 moduler valda från olika områden. Poäng för del av kurs kan också ges. Examinator: Kalev Kuklane
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Antagen som forskarstuderande
Förutsatta förkunskaper: Erfarenhet inom arbetsmiljöområdet från påbörjad forskarutbildning inom arbetsmiljöteknik eller aerosolteknik; eller motsvarande kunskap från mastersnivå eller andra forskarutbildningar.
Urvalskriterier: Kursen är öppen för doktorander med anknytning till forskarutbildningsämnena arbetsmiljöteknik och aerosolteknik. Andra doktorander kan antas i mån av plats.

Övrig information

Rullar löpande: studenter väljer själv i samråd med kursledaren datum för träffen och vilka moduler som täcks under följande mötet. Nya studenter kan hoppa på kursen när som helst.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning