Kursplan för

Digi MTOS - Det digitala mötet mellan människa, teknik, organisation och samhälle
Digi HTOS - The Digital Encounter between Humans, Technology, Organization and Society

MAM040F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2022
Beslutad av: Åsa Håkansson
Datum för fastställande: 2020-02-14

Allmänna uppgifter

Avdelning: Ergonomi och aerosolteknologi
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Svenska

Syfte

Mötet med ny digital teknik i form av t.ex. smartphones, appar, Virtual Reality, Internet of Things, informations- och kommunikationsteknologi, artificiell intelligens och robotar blir en allt större del av vår vardag. Därför är det viktigt att vi lyfter in tekniken och mötet med den i våra studier av arbete och arbetsmiljö. Kursen har som syfte att ge studenterna redskap för att diskutera och analysera vad som sker i mötet mellan digital teknik, organisationer och människor men även hur tekniken normeras och tillskrivs olika egenskaper och syften. Genom att studera mötet mellan teknik, människa, organisation och samhälle utifrån olika teoretiska perspektiv kan dessa möten och de möjligheter och hinder som skapas vid dem begripliggöras.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Kursen behandlar aspekter som: förändrade interaktioner och relationer, påverkan på arbetslivet, branscher, yrken, arbetsorganisation, arbetsrutiner och arbetsmiljö i relation till digital teknik (som Virtual Reality, Internet of Things, informations- och kommunikationsteknik, artificiell intelligens, digitala plattformar och robotar). Kursen täcker vidare anpassningen mellan samhälle, organisation, teknologi och människor. Kursen är organiserad i tre tvådagars träffar på campus. Den första träffen ger en omfattande introduktion till digitaliseringen av samhället och olika branscher. Den andra sessionen behandlar samspelet mellan människa och teknik på organisatorisk och individuell nivå. Den tredje sessionen diskuterar framtida möjligheter och utmaningar utifrån ett arbetsmiljöperspektiv.

Kurslitteratur

Lupton, D.: Digital Sociology. Routledge, 2015.
Plus artiklar

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier, projekt, litteraturkurs som självstudier

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig rapport, inlämningsuppgifter, seminarieföredrag av deltagarna. Kursen examineras genom inlämning av tre skriftliga hemuppgifter, som speglar kursens olika delområden och tillsammans bildar en helhet. För godkänt betyg skall samtliga hemuppgifter vara godkända och helheten i form av rapport vara inlämnad och muntligt presenterad.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Endast doktorander som ingår i Falfs forskarskola.
Förutsatta förkunskaper: Inga
Urvalskriterier: Doktoranderna väljs så att de representerar en spridning vad gäller geografiskt område, disciplin, samt empiriskt studieobjekt.

Övrig information

Maximalt antal studenter: 12.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: https://www.design.lth.se/utbildning/forskarutbildning/forskarutbildningskurser/


Fullständig visning