Kursplan för

Teoretiska perspektiv inom interaktionsdesign för doktorander
Theoretical Perspectives in Interaction Design for PhD students

MAM045F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2022
Beslutad av: Åsa Håkansson
Datum för fastställande: 2021-05-19

Allmänna uppgifter

Avdelning: Ergonomi och aerosolteknologi
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Svenska

Syfte

Att ge studenten en god teoretisk grund i samtida interaktionsdesignteori och förmågan att applicera teori samt utvärdera andras användning av teori inom interaktionsdesignfältet.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Centrala områden i kursen är: användbarhet, användarupplevelse, human factors, designtänkande och filosofiska och teoretiska perspektiv på interaktionsdesign, till exempel; aktivitetsteori, distribuerad kognition, postkognitiva trender och AI, etnometodologi och situerad kognition, och fenomenologi och postfenomenologi.

Kurslitteratur

Rogers, Y.: HCI Theory: Classical, Modern, and Contemporary. Morgan & Claypool, 2012.
Det tillkommer ca 1000 sidor vetenskaplig litteratur som väljs ut av deltagarna i samråd med kursansvarig.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Seminarier, projekt, litteraturkurs som självstudier. Upplägg: Kursen består av en serie med seminarier på ämnet interaktionsdesign där olika teoretiska perspektiv avhandlas. Seminarierna hålls av doktoranderna vilka turas om att arrangera seminarier. Den eller de doktorander som håller i ett specifikt seminarium förbereder och håller ett föredrag. Efteråt delar de underlaget med övriga kursdeltagare. De doktorander som inte håller i seminariet deltar aktivt och skriver en reflektionsuppgift på den teori som seminariet avhandlar. Kursen består också av en individuell uppsats där de teoretiska perspektiv som tas upp på kursen sätts i ett större sammanhang och relateras till det egna avhandlingsarbetet.

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig rapport, inlämningsuppgifter, seminarieföredrag av deltagarna. Examinationsformer: Skrivna förberedelser för seminarium, doktorandledda seminarium, reflektionsuppgifter relaterad till doktorandledda seminarium, samt egen uppsats. De doktorander som inte leder ett specifikt seminarium lämnar in en reflektionsuppgift relaterad till det givna seminariet. För godkänd kurs måste alla delar vara godkända.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Doktoranden förväntas ha grundläggande kunskap inom området interaktionsdesign, motsvarande en introduktionskurs.

Övrig information

Kursen ges när intresse finns, dock max en gång om året. Vid färre än 5 anmälda deltagare kan kursen komma att ställas in. Övriga krav: - Endast personer antagna till forskarutbildning är behöriga att gå kursen. - Deltagarna skall kunna motivera att interaktionsdesignområdet är relevant för deras avhandlingsarbete.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: https://www.design.lth.se/utbildning/forskarutbildning/forskarutbildningskurser/


Fullständig visning