Kursplan för

Avancerade metoder i aerosolteknologi
Advanced Methods in Aerosol Technology

MAM050F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2022
Beslutad av: Åsa Håkansson
Datum för fastställande: 2021-07-01

Allmänna uppgifter

Avdelning: Ergonomi och aerosolteknologi
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Syftet med kursen är att ge doktoranden fördjupad kunskap och praktisk erfarenhet av mätmetoder och dataanalys inom aerosolteknologi.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Kursen består av delblock som vart och ett handlar om ett fokusämne inom aerosolteknologi och motsvarar en veckas arbete (dvs 1,5 hp). Ämnet för de specifika delblocken varierar över tid beroende på vilken mät- och analysmetodik som är aktuell och viktig för forskarutbildningen. Exempel kan vara: aerosol masspektroskopi (AMS); optiska partikelmätare; filterprovtagning; insamlingsmetodik för biologiska partiklar; gasanalys; OC/EC (organic vs elemental carbon). För varje delblock ska följande uppfyllas: 1. Doktoranden ska delta i förberedande föreläsning om fokusämnet och göra laborationsförberedelser. 2. Doktoranden deltar aktivt i laborationen/-erna och analysen av datamaterialet. Doktoranden skriver en labbrapport som ska godkännas av examinator. 3. Doktoranden diskuterar laborationen och fokusämnet i grupp tillsammans med examinator. Då samtliga moment är genomförda för ett delblock erhålls 1,5 hp.

Kurslitteratur

Föreläsnings- och seminariematerial och vetenskapliga artiklar.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier, laborationer, övningar

Kursens examination

Examinationsformer: Inlämningsuppgifter, seminarieföredrag av deltagarna
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Kursen "Aerosolteknologi" (MAM242, MAMF55, MAM242F) eller motsvarande.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: https://www.design.lth.se/utbildning/forskarutbildning/forskarutbildningskurser/


Fullständig visning