Kursplan för

Människan i extrema miljöer
Human in Extreme Environments

MAMF35F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2020
Beslutad av: Åsa Håkansson
Datum för fastställande: 2019-11-13

Allmänna uppgifter

Avdelning: Ergonomi och aerosolteknologi
Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskod: MAMF35
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursens övergripande mål är att ge de studerande fördjupade kunskaper och färdigheter i fysiologi och miljöns påverkan på människans fysiska välbefinnande, hälsa och prestationsförmåga.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Kursen ger ökad kunskap om och förståelse för valda ämnen inom fysiologi och miljöns påverkan på människans fysiska välbefinnande, hälsa och prestationsförmåga. Bland ämnena ingår introduktion till expositionsbedömning och den mänskliga prestationsförmågans begränsningar fysisk arbetsförmåga och mänsklig prestation människans värmebalans och värmeutbyte med omgivningen varma och kalla miljöer brand och syrefattiga miljöer kallt vatten och dykning hög höjd och rymdmiljö förebyggande åtgärder och personlig skyddsutrustning kläder och prestation metoder för riskbedömning och simulering internationella standarder Kursens teoretiska avsnitt kompletteras med tre laborationer, och grupp projektarbetet.

Kurslitteratur

Prevent: Personlig skyddsutrustning. Prevent, Stockholm, Sverige, 2008, ISBN: 978-91-7365-027-4. --- Holmér, I.: Human performance in extreme environments. Kompendium, Lund University. 2009. Compendium. --- Åstrand, P-O., Rohdahl, K., Dahl, H., Strömme, S.: Textbook of work physiology: Physiological bases of exercise. Champaign, IL: Human Kinetics, 2003, ISBN: 0-7360-0140-9. Recommended complementary reading. --- Auerbach P.S.: Wilderness medicine. Mosby, Elsevier, 2007, ISBN: 978-0-323-03228-5. Recommended complementary reading. --- Gunga H.-C.: Human Physiology in Extreme Environments. Elsevier, 2015, ISBN: 978-0-12-386947-0. Recommended complementary reading. --- Selection of published articles. Selected scientific papers on specific lecture topics.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, laborationer, projekt. Undervisning sker i form av föreläsningar, gästföreläsningar. Handledning ges via en nätbaserad undervisningsplattform. Kursens teoretiska avsnitt kompletteras med grupp projektarbetet och tre laborationer: 1) syreupptagningsförmåga (VO2) test, 2) övningslaboration i varm miljö, 3) övningslaboration i kall miljö. Obligatorisk närvaro krävs vid föreläsningar, gästföreläsningar, grupparbeten och laborationer.

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig tentamen, skriftlig rapport, inlämningsuppgifter, seminarieföredrag av deltagarna. Muntliga och skriftliga redovisningar av grupp projektarbete, tre laborationer och grupp rapporter, samt en individuell skriftlig tentamen. Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Urvalskriterier: Kursen är öppen för doktorander med anknytning till forskarutbildningsämnena arbetsmiljöteknik/ergonomi och aerosolteknik. Andra doktorander t.ex. i arbets- och miljömedicin, hälsovetenskap, idrottsvetenskap kan antas i mån av plats.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: https://www.design.lth.se/utbildning/forskarutbildning/forskarutbildningskurser/


Fullständig visning