Kursplan för

Omställning till ett koldioxidsnålt och resurseffektivt samhälle
Governance and approaches for Low-Carbon and Resource Efficient Economies (LCREE)

MIM010F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2019
Beslutad av: Universitetslektor Gudbjörg Erlingsdottir
Datum för fastställande: 2019-09-04

Allmänna uppgifter

Avdelning: Internationella miljöinstitutet
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursens syfte är att diskutera, kritiskt granska och jämföra olika kunskapsperspektiv av relevans för en omställning till ett koldioxidsnålt och resurseffektivt samhälle (LCREE) samt att presentera den erhållna kunskapen så väl muntligt som skriftligt. Kursdeltagarna kommer att få instruktioner och arbeta individuellt under veckan och examineras i slutet av varje vecka. Deltagarna kommer att läsa och diskutera nyckeltexter på djupet i studentgruppen, samt även i en skriftlig tentamen. Deltagarna kommer ges många tillfällen till reflektion och att diskutera perspektiv, teorier och begrepp, samt relatera dem till egen forskning.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Föreläsningar ger en översikt över forskning i förhållande till de specifika ämnesområdena som ingår i kursen, såsom hållbar konsumtion, hållbart företagande, hållbar stadsutveckling och policyanalys. För varje område diskuteras pågående forskning. I workshopar och seminarier får deltagarna möjlighet att diskutera aktuella utmaningar inom forskningsfältet genom att de gör skriftliga och muntliga uppgifter samt kommenterar varandras arbeten. Workshops och seminarier relaterar till det forskningsområde som diskuteras under den veckan.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen består av obligatoriska texter, deltagarnas kursuppgifter, samt ytterligare litteratur som relaterar till de olika forskningsteman som tas upp under kursen.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier, litteraturkurs som självstudier

Kursens examination

Examinationsform: Inlämningsuppgifter
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Kursen ges som en del av doktorandutbildningen vid IIIEE, och är öppen för doktorander utanför IIIEE om det finns utrymme. Maximalt antal deltagare: 12 Minsta antal deltagare: 4
Urvalskriterier: Företräde till kursen kommer att ges till doktorander vid IIIEE, därefter till doktorander antagna till Forskarskolan Agenda 2030 och i mån av plats till övriga doktorander. Doktorander utanför IIIEE, LTH och Forskarskolan Agenda 2030 betalar en kursavgift på 10 000 SEK.

Övrig information

Börjar våren 2020. Vartannat år eller på begäran. Kursansvarig: Jenny Palm, professor, 046 2220242, jenny.palm@iiiee.lu.se

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning