Kursplan för

Högre seminarier i innovation och design, del 2
Advanced Seminars in Innovation and Design, Part 2

MMK015F, 2.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2022
Beslutad av: Universitetslektor Åsa Håkansson
Datum för fastställande: 2020-12-01

Allmänna uppgifter

Avdelning: Produktutveckling
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Syftet med kursen är kunskap och fördjupad reflektion inom doktorandens eget forskningsområde och dess vetenskapliga förhållningssätt. Kursen bidrar därmed också till att studenten får möjlighet att demonstrera uppfyllelse av de mål för doktorsexamen som inte examineras i andra utbildningsmoment.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden aktivt använda den kunskap och de begrepp som presenteras under seminarierna, detta genom att uttalat reflektera över dessa i förhållande till det egna forskningsområde eller till ämnet innovation och design i stort

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden visa på förmåga att vidareutveckla den egna förståelsen av den kunskap och de begrepp som presenteras under seminarierna genom att demontera och rekonstruera den kunskapen och de koncepten i förhållande till egna tidigare kunskaper och erfarenheter. Resonemangen ska kunna knytas till doktorandens eget forskningsområde samt till närliggande områden inom ämnet innovation och design

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Kursen består av seminarier vars innehåll kommer att variera utefter kursdeltagarnas forskningsfokus och kunskapsbehov. Exempelvis kan seminarierna komma att beröra områden såsom vetenskaplig redlighet, forskningsetisk bedömning inom innovation och design, artikelskrivande, att ge och ta kritik eller nya forskningsrön inom innovation och design. Prioritet kommer att ges till uppfyllelse av de mål för doktorsexamen som för vissa studenter inte examineras i andra utbildningsmoment. Kursen erbjuder minst tre seminarietillfällen per termin. Seminarierna hålls av seniora forskare verksamma vid institutionen för designvetenskaper eller inbjudna experter. Seminarierna kräver aktivt deltagande. Aktivt deltagande innebär att doktoranden: 1. förbereder sig innan diskussionstillfället genom att kritiskt läsa och reflektera över tillhörande seminariematerial; 2. under seminariet aktivt bidrar till diskussionens innehåll; 3. efter seminariet skriftligen sammanfattar och reflekterar kring innehållet som har behandlats i förhållande till det egna forskningsområdet eller ämnet innovation och design i stort, samt kritiskt granskar en annan students reflektion. Förberedelse, deltagande och efterarbete vid ett seminarietillfälle motsvarar 0,5 hp. För godkänd kurs krävs alltså aktivt deltagande och individuella skriftliga reflektioner inklusive kamratgranskning vid minst 5 seminarietillfällen. Antalet seminarier försäkrar att alla deltagande kommer att få möjligheten att ha flera seminarier inom deras forskningsfokus och kunskapsbehov. Kursen kan komma att samköras med Högre seminarier i innovation och design, del 1 (MMK010F).

Kurslitteratur

Seminariematerial tillhandahålls av ansvarig/inbjuden forskare eller expert. Aktuellt seminariematerial för genomläsning och granskning ska finnas tillgängligt för kursdeltagaren i god tid före vart seminarium.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Seminarier, övrigt. Seminarier och egen självstudietid.

Kursens examination

Examinationsformer: Inlämningsuppgifter, övrigt. Aktivt deltagande i diskussion, dvs medverkan med eget bidrag till de gemensamma kritiskt reflekterande/granskande diskussionen under seminarierna och inlämnade individuella skriftliga reflektioner samt kamratgranskningar efter seminarierna ligger till grund för examination. En student examinerad i ett område tidigare behandlat i kursen Högre seminarier i kursen Innovation och design, del 1 (MMK010F), kan inte bli examinerad igen inom samma område om inte överenskommit i förväg med examinatorn.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Högre seminarier i Innovation och design, del 1 (MMK010F) eller motsvarande.

Övrig information

Kursen pågår året runt och seminarierna är i normalfallet oberoende från varandra. Kursen är därmed alltid öppen för anmälan.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: https://www.design.lth.se/utbildning/forskarutbildning/forskarutbildningskurser/


Fullständig visning