Kursplan för

Internationell produktion
International Production

MMT001F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2014
Beslutad av: FN3/Per Tunestål
Datum för fastställande: 2013-11-01

Allmänna uppgifter

Avdelning: Industriell Produktion
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska, svenska

Syfte

Kursen syftar till att genom studiebesök vid tillverkande företag i minst 2 länder jämföra och värdera olika produktionsförutsättningar avseende bl.a. kultur, ledning, teknik, automationsnivå/-grad, kostnadsfördelningar etc.

Mål

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Studenten skall själv välja ut en eller flera faktorer/förhållanden/särdrag som är särskilt intressanta och beskriva och diskutera dem med avseende på produktionssystemens prestanda. Studien kan med fördel utgå från de faktorer och resultatparametrar som ingår i produktionssäkerhetsmatrisen. Vid studie av automationsnivå/-grad kan sambanden mellan lönekostnad, maskintimkostnad och främst cykeltid beaktas. Vidare bör effekten av stillestånd, kvalitetsbrister och materialspill inkluderas i studien. Särskilt bör även kostnader eller andra avväganden knutna till miljö- och kretsloppsaspekter bedömas vid jämförelsen.

Kurslitteratur

Kursdeltagarna väljer själva den litteratur som krävs för att klara uppgiften.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Seminarier, projekt, studiebesök

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig rapport, seminarieföredrag av deltagarna
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Allmänna kunskaper i produktion motsvarande civilingenjör Maskinteknik samt ProVikingkursen PV 44 eller motsvarande.

Övrig information

Kursansvarig: Jan-Eric Ståhl

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: www.iprod.lth.se


Fullständig visning