Kursplan för

Avancerad Verkstadsteknik
Advanced Workshop Practice

MMT005F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2014
Beslutad av: FN3/Per Tunestål
Datum för fastställande: 2014-03-04

Allmänna uppgifter

Avdelning: Industriell Produktion
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Svenska

Syfte

Kursen ger tillträde (begränsad behörighet) till avancerad utrustning i produktionstekniska laboratorier. Att ge kursdeltagaren kunskaper och skicklighet kring praktiskt handhavande av olika verkstadsmaskiner och processer samt att ge möjlighet att kombinera detta med teoretiska kunskaper. Efter genomgången kurs ska kursdeltagarna självständigt kunna använda sina kunskaper inom andra verksamheter och kurser i sina fortsatta studier.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Kursen omfattar ett antal praktiska kursmoment där olika typer av maskiner och processer introduceras varefter självständigt arbete vidtar för att öva den individuella färdigheten. Till varje praktiskt moment kopplas uppgifter som anknyter till teoretiska kursmoment, t.ex. inom materialteknik. Kursen genomförs till huvuddelen i M-husets utbildningsverkstad, den utrustning som finns installerad där utgör huvudlinjen i kursen. Efter genomgången kurs ska varje godkänd studerande erhålla en avgränsad behörighet till avancerad utrustning i produktionstekniska laboratorier. Kursen innefattar utbildning inom skärande bearbetning (svarvning, borrning, fräsning, sågning etc), plåtbearbetning, svetsning (MAG, TIG, MMA), NC-bearbetning, verktygsteknologi samt ett större avsnitt inom tillämpad materialteknik, värmebehandling och mätteknik. Värmebehandlingsdelen omfattar olika typer av materialstrukturer för olika materialgrupper, proceser för att uppnå önskade egenskaper samt provberedning och analys av struktur och egenskaper. Teoretiska modeller utnyttjas för att förstå de erhållna resultaten.

Kurslitteratur

Kursmaterialet utdelas eller tillhandahålles.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, laborationer, övningar, projekt

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig rapport, inlämningsuppgifter, seminarieföredrag av deltagarna
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Urvalskriterier: Primärt doktorander som förväntas använda maskinutrustning i produktionstekniska laboratorier och utrustning för beredning av materialprover samt användning av annan mätutrustning.

Övrig information

Kursansvarig/ examinator Mats Andersson mats.andersson@iprod.lth.se

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning