Kursplan för

Material- och metodval
Material and Process Selection

MMT015F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2014
Beslutad av: FN3/Per Tunestål
Datum för fastställande: 2014-02-18

Allmänna uppgifter

Avdelning: Industriell Produktion
Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskod: MMT015
Undervisningsspråk: Svenska

Syfte

Material- och metodval är ett komplext område. Kursen förmedlar en tillämpad metodik för material- och metodval. Efter kursen skall kursdeltagaren kunna göra ett optimalt materialval utifrån en produkts funktion och uppsatta mål med hjälp av programvaran CES EduPack.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Material- och metodval är i sitt sammanhang multidisciplinär, vilket innebär att kunskaper från hållfasthetslära, materialteknik och tillverkningsmetoder krävs för att kunna utföra ett optimalt val. Kursen syftar till att förmedla tillämpad kunskap avseende metodik och grunder för avancerade val av material och tillverkningsmetod, dels genom teorier men också praktiskt genom användning av programvaran CES EduPack. Programvaran innehåller omfattande databaser med parametrar och egenskaper som är viktiga vid ett optimerat material- och metodval. Parametrar och egenskaper som kan styra en produkts avgörande materialval kan exempelvis vara mekaniska laster, kemisk miljö, temperatur, etc. Materialvalet samt produktens design styr i sin tur vilka möjliga tillverkningsmetoder som kan användas. Kursinnehållet är i korthet: definitioner och terminologi design och dess process konstruktionsmaterial och dess egenskaper materialegenskapsdiagram (Ashby maps) arbetsmetodik vid material- och metodval Kursens genomförande bygger på ett antal föreläsningstillfällen, där grunderna för material- och metodval behandlas, samt självständigt arbete med inlämningsuppgifter och projektarbeten. För ökad förståelse kompletteras föreläsningarna med seminarieövningar där några typexempel behandlas.

Kurslitteratur

Ashby, M. F.: Materials Selection in Mechanical Design. Elsevier Butterworth-Heinemann, 2011. ISBN 9781856176637.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier, laborationer, övningar, projekt

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig rapport, inlämningsuppgifter, seminarieföredrag av deltagarna
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Övrig information

Kursansvarig Lanny Kirkhorn lanny.kirkhorn@iprod.lth.se Examinator Jan-Eric Ståhl jan-eric.stahl@iprod.lth.se

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning