Kursplan för

Empiriska metoder inom logistik och Supply Chain Management (SCM)
Empirical Methods in Logistics and Supply Chain Management (SCM)

MTT050F, 3 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2013
Beslutad av: FN3/Per Tunestål
Datum för fastställande: 2013-08-19

Allmänna uppgifter

Avdelning: Teknisk logistik
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Att ge doktoranden en övergripande kunskap om hur man kan formulera, analysera och förstå empiriska modeller inom logistik-/supply chain management-forskningen. Empiriska modeller används alltmer frekvent för analys av forskningsproblem inom logistik och försörjningskedjor. Skandinaviska doktorander har ofta väldigt god kunskap om forskningsmetodik generellt och kvalitativa metoder specifikt, men har - traditionellt sett - inte varit lika kunniga inom mer kvantitativa metoder/modeller inklusive kritisk anlays av vetenskapliga modellartiklar samt formulering av forskningsmodeller inom området. Denna korta doktorandkurs är därför fokuserad på regressions- och multivariatanalys baserad på enkätstudiedata.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden Visa förståelse för de många olika empiriska metoderna inom logistik-/scm-forskningen. Logistik/scm är en tillämpad disciplin som har lånat metoder från både ekonomi och sociologi. Doktoranden måste visa på kunskap angående formulering och analys av olika modeller inom logistik-/scm-forskningen.

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden Visa förståelse för hur man formulerar hypoteser och forskningsfrågor. Modeller måste sedan vara konstruerade så att de angriper dessa frågor och hypoteser. Slutligen måste resultaten vara korrekt analyserade och framtagna. Denna kurs ger doktoranden färdighet i att formulera hypoteser och forskningsfrågor, att konstruera modeller samt förmåga att analysera och tyda resultaten.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden Kunna kritiskt analysera publicerade vetenskapliga journalartiklar inom logistik-/scm-forskningen. Akademiker måste ofta läsa och analysera vetenskapliga journalartiklar. Dessutom är kunskap om brister i existerande vetenskaplig litteratur en viktig del i utformande av forskningsfrågor. Denna kurs ger studenten förmåga att bättre förstå styrkor och svagheter i existerande vetenskapliga artiklar samt därmed förmåga att utvecklas till både bättre ”reviewers” och forskare.

Kursinnehåll

Kursen är baserad på de mest frekvent förekommande (kvantitativa) metoderna inom logistik-/supply chain management-forskningen inklusive "econometrics", multivariata metoder och strukturell ekvationsmodellering. Data för dessa metoder kommer både från primärdata (enkäter) och sekundärdata (arkiv/databaser).

Kurslitteratur

Utvalda artiklar.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier

Kursens examination

Examinationsform: Inlämningsuppgifter. Doktoranden ska färdigställa alla inlämningsuppgifter.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvarig: Dag Näslund <dag.naslund@tlog.lth.se>


Fullständig visning