Kursplan för

Understanding Multi-disciplinary Research - Governance, Critical Infrastructures and Logistics

MTT060F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2020
Beslutad av: Margareta Sandahl
Datum för fastställande: 2021-04-14

Allmänna uppgifter

Avdelning: Teknisk logistik
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Att ge doktorander kunskap om och förståelse för hur man skriver en doktorsavhandling inom ett mångvetenskapligt forskningsområde. Kursen ges inom ramen för projektet CRITFLOW – Critical flows and supply chains under threat in transformation som finansieras av MSB. Projektet omfattar ett flertal forskningsområden såsom styrning, kritisk infrastruktur, risk/resilience management, och supply chain risk management/humanitär logistik. Kursens syfte är att förse studenterna med exempel på forskning inom vart och ett av de tre forskningsfälten (statsvetenskap, kritisk infrastruktur och logistik) för att öka den tvärvetenskapliga förståelsen. Kursen syftar också till att ge studenterna inblick i skillnaderna mellan att skriva en doktorsavhandling inom de olika fälten.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden kunna utvärdera och diskutera forskning med avseende på styrkor och svagheter i ett stort forskningsprojekt utfört som en doktorsavhandling.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden kunna kritiskt utvärdera doktorsavhandlingar och kunna redovisa sina resultat både muntligen i grupp och skriftligen.

Kursinnehåll

Kursen baseras på en introduktionsföreläsning (en doktorsavhandlings formella krav/traditionella format inom de tre berörda institutionerna och konsekvenserna av att göra ”mixed-methods”/mångvetenskaplig forskning) och en seminarieserie som kommer att innefatta följande: (i) ramverk för att granska forskning: hur man granskar/opponerar på/diskuterar en doktorsavhandling; ledd av handledarna (ii) fördjupad granskning av en doktorsavhandling per student inom deras eget forskningsområde som ska presenteras för övriga deltagare och seminarieledaren, och (iii) förbereda diskussion och skriva en reflektion om ytterligare två doktorsavhandlingar som redovisas av en annan student. Tre relevanta avhandlingar, en från vardera området statsvetenskap, kritisk infrastruktur och logistik, kommer att väljas ut och användas som utbildningsmaterial.

Kurslitteratur

• 3-4 artiklar om mångvetenskaplig/mixed methods forskning • 1-2 nyskapande och relevanta artiklar från vart och ett av de tre forskningsfälten statsvetenskap, kritisk infrastruktur och logistik • 3 utvalda doktorsavhandlingar, en från varje forskningsfält.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier. Digitalt vid behov. Fyra träffar.

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig rapport, inlämningsuppgifter, seminarieföredrag av deltagarna
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Forskarstuderande som forskar tvärvetenskapligt inom supply chain eller kritisk infrastruktur.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning