Kursplan för

Motorstyrning
Engine Control

MVK020F, 5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2013
Beslutad av: FN3/Per Tunestål
Datum för fastställande: 2013-02-15

Allmänna uppgifter

Avdelning: Inst för energivetenskaper
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursen ger en överblick och förståelse för hur styrsystemet fungerar i en modern förbränningsmotor. Kursen ger även en förståelse för de modeller som används för styrsystemutveckling för motorer.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Introduktion till motorstyrsystem: uppgifter, uppbyggnad, framtida styrsystem. Medelvärdesmodeller: Orsak-/verkanssamband i motorsystem, reservoarer och flöden, cykelupplösta modeller och varför de ofta är olämpliga för motorstyrsystem, medelvärdesmodeller, luftflöde, bränslemodeller, verkningsgrader. Motorstyrning: styrning av luft-/bränsleförhållande i ottomotorer, Cylindertryckbaserad styrning av avancerade motorkoncept. Cylindertrycksbaserad parameterskattning: Skattning av tryckgivaroffset, skattning av TDC-offset, värmefrigörelseberäkning.

Kurslitteratur

L. Guzzella, C.H. Onder: Introduction to Modeling and Control of Internal Combustion Engine Systems. Springer, 2004. ISBN 9783540222743.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, övningar. På grund av externt deltagande ges kursen normalt i koncentrerad form med två heldagar med föreläsningar följt av några veckor självstudier med övningsuppgifter. Kursen avslutas med två heldagar med föreläsningar och till slut muntlig tentamen.

Kursens examination

Examinationsformer: Muntlig tentamen, inlämningsuppgifter
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Förbränningsmotorns Grunder (MVK093) eller motsvarande.
Förutsatta förkunskaper: Grundläggande kunskaper i reglerteknik.
Urvalskriterier: Prioritet för sökande som arbetar med motorstyrningsrelaterade forskningsprojekt.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning