Kursplan för

Experimentell metodik
Experimental Methodology

MVK030F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2014
Beslutad av: FN3/Per Tunestål
Datum för fastställande: 2014-03-13

Allmänna uppgifter

Avdelning: Inst för energivetenskaper
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursen fokuserar på generella forskningsfärdigheter och syftar till att ge en djupare förståelse för den experimentella metoden. Deltagarna får grundkunskap om centrala begrepp och tekniker som används brett inom många forskningsområden.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden Kunna bedöma kvaliteten i andra forskares resonemang och vetenskaplig resultat.

Kursinnehåll

Kursen är uppbyggd kring exempel och övningar, samt ett litet forskningsprojekt där centrala begrepp och idéer tillämpas. Den täcker centrala begrepp inom vetenskapsteori och experimentell metod, grundläggande statistik (tillämpad), grundläggande statistisk försöksplanering, samt en metodik som leder deltagarna genom de tre faserna i ett experimentellt forskningsprojekt: Planering, Datainsamling och Analys & Syntes.

Kurslitteratur

Andersson, Ö.: Experiment! - Planning, Implementing and Interpreting. John Wiley & Sons, 2012. ISBN 9780470688250.
Mer information om kursboken finns på: http://www.amazon.com/Experiment-Implementing-Interpreting-Oivind-Andersson/dp/0470688254/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1392804939&sr=8-1&keywords=experiment+andersson

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, övningar, projekt

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig tentamen, skriftlig rapport, seminarieföredrag av deltagarna. För att bli godkänd skall studenten klara den skriftliga tentamen och delta i projektarbetet. Detta inbegriper att planera och utföra en liten "forsknings"-uppgift. Projektresultaten skall beskrivas i en kort artikel som kommer att genomgå peer review. Slutligen skall resultaten presenteras vid ett slutseminarium. För att bli godkänd måste studenten också delta i en obligatorisk övning och närvara vid flertalet av föreläsningarna. Övningsuppgifter kan utföras med Microsoft Excel eller Mathworks Matlab.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Antagen till forskarutbildning.
Förutsatta förkunskaper: Behörig till forskarutbildning inom teknik, naturvetenskap eller medicin.
Urvalskriterier: Kursen riktar sig främst till tekniker, naturvetare och medicinare. Antagning sker i turordning efter anmälningsdatum.

Övrig information

Anmälan via mail till: oivind.andersson@energy.lth.se

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvarig: Öivind Andersson <oivind.andersson@energy.lth.se>


Fullständig visning