Kursplan för

Grundläggande fordonssystem
Introduction to Vehicle Systems

MVKF15F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2020
Beslutad av: FN3/Per Tunestål
Datum för fastställande: 2013-03-22

Allmänna uppgifter

Avdelning: Inst för energivetenskaper
Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskod: MVKF15
Undervisningsspråk: Engelska, svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge breda kunskaper och grundläggande färdigheter om vägfordon, deras funktion och varför de är utformade som de är.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Kursen behandlar vägfordon, såsom bilar, lastbilar och bussar. Först ges en allmän beskrivning av vägfordon och relevanta definitioner. Den historiska utvecklingen presenteras. Kopplingen mellan fordonsegenskaper och kraven från olika användare och applikationer förklaras. Kursen innehåller också en översikt över fordonssäkerhet och miljöfrågor. Tillämpning av grundläggande principer, koncept och ekvationer på grepp, kinematik och fordonsdynamik genom systemen för däck, hjulupphängning, chassi och karosseri; aerodynamik och ergonomi; konventionella, elektriska och hybrida drivlinor, transmissioner, drivlinor och bromssystem lärs ut och undersöks praktiskt. Självkörande fordon och användning av augmented reality presenteras och demonstreras. Kursen innehåller föreläsningar, övningar, laborationer och projekt. Företagsbesök, föreläsningar från branschexperter och interaktion med formula student-projektet är alla en del av kursen.

Kurslitteratur

Verhelst, S.: Automotive Technology.
Tillgänglig genom kursen

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, laborationer, övningar, projekt, studiebesök

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig tentamen, skriftlig rapport, inlämningsuppgifter
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Inga

Övrig information

Kursen ges på svenska, men kan ges på engelska vid behov.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvarig: Martin Tunér <martin.tuner@energy.lth.se>


Fullständig visning