Kursplan för

Introduktion till rehabiliteringsteknik som forskningsämne
Introduction to Rehabilitation Engineering as a Research Subject

TNS010F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2022
Beslutad av: FN3/Per Tunestål
Datum för fastställande: 2015-01-08

Allmänna uppgifter

Avdelning: Certec
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Avsikten med denna kurs är att erbjuda en introduktion till ämnet Rehabiliteringsteknik och till Certec. Vår forskning är situerad och vi utgår från det levda funktionshindret. Det innebär att vår forskning utgår från den berördas perspektiv och bedrivs i den livssituation han eller hon befinner sig. Vi försöker skapa användvärd teknik genom en människonära design. Vi utgår ifrån individens perspektiv och situation för att hitta hållbara faktorer för design av en helhet – helheten av teknologisk och mänsklig assistans i ett livsperspektiv. För att uppnå detta arbetar vi med teknik, designkoncept och olika participativa metoder. Teknik har en dubbel mening; den kan erbjuda stöd och hjälp för människor med funktionsnedsättningar samtidigt som den bidrar till processen att förstå de berörda människorna och deras behov, önskningar och drömmar. Denna introduktionskurs erbjuder en översikt över nyckelbegrepp och verktyg/metoder tillsammans med konkreta exempel på hur dessa tillämpas i forskningen.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Under loppet av denna kurs erhåller studenten en översikt över hur nyckelbegreppen funktionsnedsättning, design, hållbarhet, människonära design, individens perspektiv, användningskvalitéer, helheten av mänsklig och teknisk assistans. För att bli godkänd skall studenten kunna presentera ett första förslag på hur dessa begrepp kan tillämpas i det framtida avhandlingsarbetet. Kursen bygger på seminarier (ett seminarium per vecka) kring ovan nämnda nyckelbegrepp. Vid varje seminarium ger studenter i kursen en kort presentation (baserad på angiven litteratur och tillgängliga exempel) som sedan diskuteras. Examinationen är ett seminarium där skissen till hur begreppen tillämpas i avhandlingsarbetet presenteras och diskuteras.

Kurslitteratur

Litteratur meddelas vid kursstart.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsform: Seminarier. Seminarier (ett per vecka).

Kursens examination

Examinationsform: Seminarieföredrag av deltagarna
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Övrig information

Certecs forskningsområde är rehabiliteringsteknik. Forskningen handlar om människa, teknologi, lärande och design i ett funktionshinderperspektiv.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: https://www.design.lth.se/utbildning/forskarutbildning/forskarutbildningskurser/


Fullständig visning