Kursplan för

Popularisering av forskningsresultat
Popularization of Research Results

VBE005F, 10 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2013
Beslutad av: FN3/Per Tunestål
Datum för fastställande: 2015-06-02

Allmänna uppgifter

Avdelning: Byggproduktion
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska, svenska

Syfte

Kursens syftar till att ge doktoranden övning och färdighet i att popularisera sina forskningsresultat nationellt och internationellt

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden Förstå skillnaden mellan vetenskaplig och populärvetenskaplig presentation.

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden Genomfört populärvetenskaplig redovisning skriftligt och muntligt i externt sammanhang.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden Kunna bedöma vikten av den tredje uppgiften och popularisering av forskningsresultat i olika sammanhang.

Kursinnehåll

Kursen innehåll är doktoranden ska presentera sina forskningsresultat muntligt och skriftligt i ett flertal populärvetenskapliga sammanhang

Kurslitteratur

Kurslitteratur bestäms för varje doktorand

Kursens undervisningsformer

Undervisningsform: övningar

Kursens examination

Examinationsform: Inlämningsuppgifter. Doktoranden ska ha genomfört minst 2 muntliga och minst 3 skriftliga presentationer ämnade för en icke vetenskaplig publik.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Antagen till doktorandutbildning i forskarmiljön byggproduktion.
Förutsatta förkunskaper: inga
Urvalskriterier: inga

Övrig information

Kursen ges löpande under doktorantiden

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning