Kursplan för

Forskningsmetoder
Research Methods

VBE020F, 5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2021
Beslutad av: Gudbjörg Erlingsdóttir
Datum för fastställande: 2021-09-09

Allmänna uppgifter

Avdelning: Byggproduktion
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursen syftar till att förse deltagarna med ett brett spektrum av färdigheter, kunskaper och verktyg för att bedriva forskning. Forskning kan bedrivas med en rad olika metoder och i kursen belyses och diskuteras olika angreppssätt med hjälp av praktiska exempel från kursdeltagarnas egna projekt

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden Visa en kritisk inställning som innehåller ett metakognitivt perspektiv med t.ex. självreflektion och självutvärdering.

Kursinnehåll

Kursen omfattar: (1) forskningsmodeller, strategier och metoder; (2) experiment, undersökningar och fallstudier; (3) dataanalys och presentation; och (4) vetenskapligt och tekniskt skrivande.

Kurslitteratur

Fellows, R. & Lui, A.M.M.: Research Methods for Construction, 4th edition, Oxford: Wiley-Blackwell, 2015. 2015.
.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, övningar, projekt. Föreläsningar, workshops, individuella projekt. Kursen är strukturerad runt fyra teman. Lärplattformen är Canvas.

Kursens examination

Examinationsform: Inlämningsuppgifter. För godkänd kurs krävs 80% närvaro samt godkända inlämningsuppgifter Examinator: Brian Atkin
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Inför kursstart ska kursdeltagarna presentera en kort beskrivning av sina forskningsprojekt och dess status.

Övrig information

Kursansvariga: Brian Atkin, Radhlinah Aulin

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: Canvas


Fullständig visning