Kursplan för

Tillförlitlighet hos konstruktioner
Reliability of Structures

VBK001F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2014
Beslutad av: FN3/Per Tunestål
Datum för fastställande: 2014-02-06

Allmänna uppgifter

Avdelning: Konstruktionsteknik
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Syftet med kursen är att presentera en systematisk, statistisk metodik för att analysera och hantera säkerhetsproblem i byggkonstruktion. En sådan metod har utvecklats under de senaste 30 åren inom området för konstruktioners tillförlitlighet, som numera allmänt används i avancerade bygg- och mekaniktillämpningar. Även om kursen kommer att fokusera på konstruktioners tillförlitlighet, är den allmänna metod som tillämpas användbar för en stor mängd andra tekniska problem som kan beskrivas med matematiska modeller.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Kursen behandlar • Grundläggande sannolikhetsteori • Tillförlitlighetsbedömning och osäkerheter • Analysmetoder för generella tillförlitlighetsproblem • Tillförlitlighet hos system • Tidsberoende tillförlitlighet • Modellering av laster och lasteffekter • Hållfasthetsmodellering • Kalibrering av beräkningsregler • Utvärdering av befintliga konstruktioner Kursen ger en systematisk, statistisk metodologi för att analysera och hantera osäkerheter kring säkerhet och funktion i byggkonstruktionstillämpningar, som stöd för dimensionering och utformning med hänsyn till bärförmåga, deformationer, vibrationer och beständighet. Kursen avser att ge studenten en tillämpad förståelse.

Kurslitteratur

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, övningar, projekt. Kursen baseras på föreläsningar, övningar och en större projektuppgift. Projektuppgiftens tillämpningsområde väljs efter studentens intresse och kan koppla mot t.ex. olika områden inom konstruktionsteknik och byggnadsmaterial. I kursen används datorverktyg bl.a. specialprogram för tillförlitlighetsanalys.

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig tentamen, skriftlig rapport. Examinationen baseras på skriftlig tentamen samt obligatorisk projektuppgift.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Civilingejörsutbildning i Väg- och vattenbyggnad eller motsvarande
Urvalskriterier: Doktorander inom Sveriges Bygguniversitet (LTH, KTH, LTU, Chalmers) har företräde

Övrig information

Kursen ges ca. vart fjärde år

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvarig: Oskar Larsson Ivanov <oskar.larsson_ivanov@kstr.lth.se>


Fullständig visning