Kursplan för

Träkonstruktioner
Timber Engineering

VBK010F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2017
Beslutad av: Cintia Bertacchi Uvo
Datum för fastställande: 2017-09-05

Allmänna uppgifter

Avdelning: Konstruktionsteknik
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

I träbyggnadsteknik används vetenskapliga principer och praktiska kunskaper för att analysera, utveckla och dimensionera lastbärande träkonstruktioner. Träbyggnadstekniken omfattar lastbärande element, förband och system av konstruktionsvirke och olika träbaserade produkter. Målet med kursen är att ge förståelse för - Mekaniska och fysiska egenskaper hos trä och träbaserade produkter - Dimensionering och modellering av träelement, anslutningar, träkonstruktioner och hybridkonstruktioner med trä.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Kursens innehåll är dessa huvudområden: Trä som ett ingenjörsmaterial/lastbärande material Träbaserade produkter (lastbärande) - Dimensionering och modellering av träelement och bärande system - Design i tidigt skede/Conceptual design (val av bärande system) - Stabilitet och stabilisering hos träkonstruktioner - Träkonstruktioner och jordbävningar - Lära sig från fel i träkonstruktioner – analys av haverier - Samverkanskonstruktioner/hybridkonstruktioner med trä

Kurslitteratur

Thelandersson, S. & Larsen H.J., Ed.: Timber Engineering. Wiley & Sons, 2003. ISBN 0470844698.
Kurslitteraturen utgörs av boken "Timber Engineering" samt föreläsningsmaterial och utvalda vetenskapliga artiklar som rekommenderas av föreläsarna.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, laborationer, projekt, studiebesök

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter. hemtenta projektuppgift i grupper om 2-4 doktorander examinatorer: Roberto Crocetti och Erik Serrano
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Förkunskapskraven för kursen är en examen inom väg- och vattenbyggnad, samhällsbyggnad eller motsvarande. Baskunskaper om konstruktionsteknik inklusive baskunskaper om dimensionering av träkonstruktioner krävs. Kursen vänder sig till forskarstuderande, lärare och forskare inom konstruktionsteknik eller arkitektur och till konstruktörer och arkitekter som vill specialisera sig i träkonstruktioner.
Förutsatta förkunskaper: Recommended basis for the course is an academic degree in civil engineering or building technology. General knowledge about structural engineering including basic knowledge about design of timber structures is required.
Urvalskriterier: inga

Övrig information

Kursen ingår i forskarskolan vid Sveriges Bygguniversitet och ges vart fjärde år. Kontaktpersoner är Eva Frühwald Hansson och Roberto Crocetti (Avd. för Konstruktionsteknik) samt Erik Serrano (Avd. för Byggnadsmekanik).

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Hemsida: http://www.kstr.lth.se/utbildning/forskarkurs/timber-engineering-2017/


Fullständig visning