Kursplan för

Att utvärdera mätresultat med MATLAB
Evaluating Measurements with MATLAB

VBM005F, 4.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2013
Beslutad av: FN3/Per Tunestål
Datum för fastställande: 2013-03-22

Allmänna uppgifter

Avdelning: Byggnadsmaterial
Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskod: VBM005
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Att deltagarna skall kunna anvnda MATLAB fr avancerade utvärderingar av sina mätdata.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden Visa att han/hon förstår de grundläggande ideerna inom programmering och utveckling av utvärderingsverktyg i MATLAB.

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden Visa att han/hon kan använda MATLAB för att lösa olika typer av problem som är kopplade till utvärdering av mätdata.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden Visa att han/hon kan välja optimala MATLAB-verktyg för att lösa problem vid utvärdering av mätdata.

Kursinnehåll

Många doktorander som arbetar experimentellt utvärderar och presenterar tyvärr inte sina resultat på ett effektivt och sätt, och resultaten får därmed inte den uppmärksamhet som de förtjänar. Det är till exempel vanligt att se icke-fysiska kurv-passningar och teckensnitt som är för små för att läsa. MATLAB erbjuder en datormiljö där man kan utvärdera mätningar och visualisera resultat utan begränsningar. Med MATLAB kan man därför implementera sina vetenskapliga idéer och gå från "acceptabel" till "perfekt". Kursen ger en introduktion till MATLAB som verktyg för att utvärdera mätdata med följande delar: 1. Inledning. 2. Kommandon och struktur. 3. Grundläggande kurvanpassning. 4. Programstyrning. 5. Funktioner. 6. Avancerad grafik och input/output. 7. Strängar och datastrukturer. 8. Effektiv programmering. 9. Avancerad kurvanpassning. 10. Framåt-differens-simuleringar. 11. Filtrering. 12. Grafiska användargränssnitt. 13. Monte-Carlo simuleringar. 14. Smart programmering.

Kurslitteratur

Wadsö, L.: Evaluating measurements with MATLAB.
Ett kompendium som delas ut till deltagarna.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier, övningar. Kursen består av 14 lektioner (2 h var) med introduktioner av kursledaren och diskussioner om hur man skall lösa olika typer av problem.

Kursens examination

Examinationsform: Inlämningsuppgifter. Efter varje lektion måste deltagarna lösa en uppgift för att få komma på nästa lektion.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Kursen är öppen för alla doktorander.
Förutsatta förkunskaper: Ingen, men deltagare som inte har arbetat med programmering och MATLAB måste ladda ner programmet och göra några inledande övningar innan kursen startar.
Urvalskriterier: Deltagare från Byggnadsmaterial LTH har företräde,

Övrig information

Lars Wadsö, Byggnadsmaterial LTH (lars.wadso@byggtek.lth.se)

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvarig: Lars Wadsö <lars.wadso@byggtek.lth.se>


Fullständig visning