Kursplan för

Kvantitativa metoder
Quantitative Methods

VFT010F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2016
Beslutad av: Rektor/Viktor Öwall
Datum för fastställande: 2016-08-30

Allmänna uppgifter

Avdelning: Fastighetsvetenskap
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska, svenska

Syfte

Detta är en kurs i statistiska metoder (främst regressionsanalys) som används för att analysera ekonomiska och andra fenomen. Dessa metoder används till exempel vid värdering och beskattning av fastigheter och konstruktion av fastighetsprisindex. Detta är en avancerad kurs. Efter att ha tagit den här kursen kommer du att kunna använda, förklara och tolka kvantitativa metoder, främst regressionsanalys för att undersöka till exempel fastigheter och byggmarknaderna.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden förstå hur kvantitativa metoder, främst regressionsanalys, kan användas för att förstå och tolka kvantitativa fenomen i naturvetenskap och samhällsvetenskap.

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden förstå och inse nödvändiga förutsättningar för tolkning av kvantitativ data samt möjligheter och begränsningar för kvantitativ analys.

Kursinnehåll

Regressionsanalys; uppskattning av linjära modeller med vanliga minstakvadratmetod ; STATA ; specifikation av regressionsmodeller ; heteroskedasticitet .

Kurslitteratur

Studenmund, A. H.: Using Econometrics: A Practical Guide. 2013. ISBN 9781292021270.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig rapport, seminarieföredrag av deltagarna
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Antagen till forskarutbildning

Övrig information

Kursen betygsätts godkänt / underkänt . För att bli godkänd på kursen ska studenten delta i föreläsningar och seminarier . Dessutom har studenten att presentera och agera opposition till en annan uppsats.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning