Kursplan för

Kritisk granskning av doktorsavhandlingar i risk, säkerhet och krishantering
Critical Review of Doctoral Dissertations in Risk, Safety and Crisis Management

VRS010F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2022
Beslutad av: Gudbjörg Erlingsdottir
Datum för fastställande: 2022-09-14

Allmänna uppgifter

Avdelning: Avdelningen för riskhantering och samhällssäkerhet
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska, svenska

Syfte

Kursen syftar till att ge doktoranderna bred kunskap om aktuell forskning inom områdena risk, säkerhet och krishantering, samt att utveckla deras förmåga att kritiskt granska och diskutera forskning och forskningsresultat i en akademisk kontext.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden uppvisa förmågan att kritiskt reflektera kring fördelar och begränsningar i forskning och forskningsmetoder inom områdena risk, säkerhet och krishantering.

Kursinnehåll

Kursen är uppbyggd kring fem disputationer inom områdena risk, säkerhet och krishantering. Inför respektive disputation så läser doktoranderna kritiskt avhandlingen som ska försvaras och förbereder frågor som är i linje med vad opponenten eller betygsnämndens ledamöter skulle kunna ställa under disputationen. Den kritiska granskningen kan exempelvis baseras på komponenterna i ”doctorateness” som presenteras i Trafford och Leshem (2009). Den individuella inläsningen följs av ett förberedande seminarium, där doktoranderna tillsammans med minst en senior forskare kritiskt diskuterar avhandlingen och frågorna som doktoranderna har förberett. Nästa del av kursen innebär att närvara vid disputationen (på plats eller via Zoom), och att speciellt vara uppmärksam på vilka frågor som ställs av opponenten och betygsnämndens ledamöter. Efter disputationen ska doktoranderna skriva en kort individuell reflektion (1-2 sidor) på avhandlingens styrkor och svagheter, vad doktoranden har lärt sig från tillfällena och vad som kan vara relevant att ta med i den egna avhandlingen.

Kurslitteratur

Trafford, V. & Leshem, S.: Doctorateness as a threshold concept. Innovations in Education and Teaching International. 2009.
46:3, 305–316. Obs! "Litteratur 2": Utvalda doktorsavhandlingar inom risk, säkerhet och krishantering.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsform: Seminarier

Kursens examination

Examinationsform: Inlämningsuppgifter. Examinationen består av en kombination av aktivt deltagande i fem förberedande seminarier, deltagande vid de fem motsvarande disputationerna och fem individuella skriftliga reflektioner.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Övrig information

Kursen går kontinuerligt, vilket innebär att doktorander kontinuerligt kan registrera sig på kursen för att närvara vid ett första seminarium. En uppdaterad lista över planerade tillfällen finns hos kurskoordinatorn. Kontakt och övrig information Kursansvarig: Hanna Lindbom, hanna.lindbom@risk.lth.se

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning