Kursplan för

Introduktion till brottmekanik
Introduction to Fracture Mechanics

VSM001F, 8 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2014
Beslutad av: FN3/Per Tunestål
Datum för fastställande: 2014-04-29

Allmänna uppgifter

Avdelning: Byggnadsmekanik
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Svenska

Syfte

Att ge en introduktion till brottmekanik

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden visa grundläggande kunskaper om teori och olika tillämpningar av linjär brottmekanik, samt orienterande kunskaper om olika olinjära brottmekaniska modeller och deras tillämpningar.

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden kunna värdera olika material och konstruktioner med avseende på brottegenskaper utifrån rationellt tänkande baserat på grunder från hållfasthetslära, mekanik och fysik.

Kursinnehåll

Enligt boken "Introduction to fracture mechnics" av Kåre Hellan samt kompletteringar om tillämpning på byggnadsmaterial och numeriska beräkningar.

Kurslitteratur

Kurslitteratur: "Introduction to Fracture Mechanics" av Kåre Hellan, McGraw-Hill

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier, övningar

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig tentamen, seminarieföredrag av deltagarna
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Doktorand vid LTH
Förutsatta förkunskaper: Civ. ing. examen V, M eller F
Urvalskriterier: Baseras på förkunskaper och relevans för forskarutbildningen

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvarig: Per-Johan Gustafsson <per-johan.gustafsson@construction.lth.se>


Fullständig visning