Kursplan för

Tillämpade ytnära geofysiska metoder: teori, inhämtning och bearbetning med anpassningar till olika forskningsfrågor
Near-Surface Applied Geophysical Methods: Theory, Acquisition and Processing with Adaptations to Different Research Questions

VTG005F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2022
Beslutad av: Professor Thomas Johansson
Datum för fastställande: 2022-01-19

Allmänna uppgifter

Avdelning: Teknisk geologi
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursens syfte är att ge studenten möjlighet att självständigt arbeta med tillämpningar och kritisk granskning av ytnära geofysiska metoder. Ett flertal geofysiska tekniker kan tillämpas på olika geologiska, hydrogeologiska, miljörelaterade, tekniska eller arkeologiska frågeställningar. Kursen utvecklar studentens förståelse för de viktigaste teoretiska principerna, vilket är nödvändigt för en framgångsrik användning av geofysiska metoder i verkliga situationer och för att kunna tolka resultaten. En viktig del av kursinnehållet består av experimentella aktiviteter i fält, där geofysiska data, relaterade till utvalda problemställningar, samlas in, bearbetas och tolkas. Kursen anpassas till studentens individuella önskemål vad gäller projektuppgift, val av geofysisk metod, bearbetningsprogram och tolkning.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Kursdeltagarna kommer att lära sig grunderna rörande geofysiska metoder och fallstudier genom litteraturstudier och ett seminarium. Detta ger dem möjlighet att föreslå ett kursprojekt inom området tillämpad geofysik, anpassat till deras individuella intressen och mål (t ex relaterat till arkeologiska frågeställningar, hydrogeologisk prospektering, samhällsbyggnad eller miljöteknik). Alternativt kan ett kursprojekt föreslås av lärarna. I kursprojektet skall deltagarna tillämpa de kunskaper och färdigheter de tillägnat sig i början av kursen på en egenvald forskningsfråga. Denna skall formuleras, och metoder och verktyg för att besvara den skall väljas och motiveras. Deltagarna skall genomföra mätningar, databearbetning och analys, och diskutera kvalitet, tillförlitlighet och begränsningar i samband med detta. Vid kursens slut förväntas studenterna sammanställa sina resultat i en rapport, som ska genomgå kollegial granskning samt presenteras och diskuteras vid slutseminariet. Fältarbetet planeras som en interaktiv insats med en handledare, där geofysiska tekniker och insamlingsparametrar diskuteras. Kursprojektet innehåller praktisk färdighetsträning i användandet av programvaror, som tillhandahålls av handledaren. Uppläggning Del 1: Teori för geofysiska metoder (teori och fallstudier från litteraturen) • Introduktion till geofysiska metoder • Litteraturstudie med inriktning på geofysiska egenskaper, metoder, signalbehandling och inversionsteori (anpassat till utvalda metoder och studentens intressen). • Litteraturstudie med inriktning på fallstudier, anpassat till studentens intressen. Del 2: Seminarium om geofysiska metoder, geofysiska undersökningar och fallstudier • Seminarium, baserat på litteraturstudierna, om tillämpade geofysiska metoder och utvalda fallstudier. • Diskussion om kritiskt förhållningssätt till geofysiska resultat. Del 3: Demonstration av instrument och databearbetningstekniker • Instrumentdemonstrationer. • Databearbetningsmetoder demonstreras. Del 4: Formulering av forskningsfrågor för projektarbetet • Forskningsfrågorna för det kommande projektarbetet formuleras. Del 5: Projektplanering • Projektarbete: Planering inför geofysiskt fältarbete kring formulerade forskningsfrågor. Del 6: Fältarbete och databehandling • Fältarbete, med insamling av mätdata • Bearbetning och inversion av mätdata • Datavisualisering och tolkning Del 7: Projektarbete och rapportering • Rapportskrivning Del 8: Kollegial granskning och slutpresentation • Kollegial granskning av rapporterna. • Presentation av projekten för andra studenter. • Seminarium: Slutlig presentation, diskussion och utvärdering.

Kurslitteratur

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier, övningar, projekt. Fältövningar

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig rapport, inlämningsuppgifter, seminarieföredrag av deltagarna. För godkänt resultat skall doktoranden • Ha deltagit på minst 80% av de schemalagda aktiviteterna • Med godkänt resultat ha färdigställt och presenterat projektarbetet. • Ha granskat en annan projektrapport samt deltagit vid slutseminariet.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Doktorander som ska ha uppnått minst 25% av kraven för sin doktorsexamen och förväntas ha ett allmänt intresse för (geo-) fysik.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning