Kursplan för

Fältundersökningsmetodik
Field Investigation Methodology

VTGN01F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2021
Beslutad av: Professor Thomas Johansson
Datum för fastställande: 2021-03-31

Allmänna uppgifter

Avdelning: Teknisk geologi
Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskod: VTGN01
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Bakgrund Fältundersökningar utgör ett av de viktigaste och kanske mest handfasta momenten i förundersökningsprocessen, eftersom de ofta utförs i projektens tidigaste skede, och gör så att de mest grundläggande misstagen kan undvikas. Undersökningarna syftar bland annat till att ta reda på var en anläggning lämpligast placeras, samt vilka förutsättningar som påverkar utförande, design och funktion samt anläggningens driftsekonomi. Det finns också en omedelbar koppling mellan innehållet i för- och fältundersökningarna och uppställda miljökrav. Förundersökningar i fält är idag i huvudsak en rationell och högteknologisk process av mycket stor betydelse för hela byggprocessen. Kännedom om för- och fältundersökningar är därför av vikt inte bara för den som skall utföra dem, utan för alla som arbetar med anläggningsprojekt. Kursen syfte I kursen Fältundersökningsmetodik är avsikten att ge fördjupad kunskap om förundersökningens betydelse och innehåll med speciell vikt lagd på fältundersökningar. Härvid läggs stor vikt vid den iterativa arbetsmetodiken med stegvis förfining och förbättring, liksom betydelsen av ett multidisciplinärt och hållbarhetsinriktat förhållningssätt i syntesarbetet. Speciellt betonas den geologiska modellens betydelse för förundersökningsprocessen som sådan och dess betydelse i bygg-, anläggnings- och miljöundersökningar, samt geofysiska och geotekniska fältmetoders tillämpning inom ingenjörsgeologi, geoteknik, hydrogeologi, grundvattenskydd och förorenad mark.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Geologisk konceptuell modellering och fältmetodik. Tillämpad geofysik inklusive teori, praktiskt utförande, modellerings- och tolkningsteknik, samt möjligheter och begränsningar. Tonvikten ligger på utvalda geofysiska metoder av särskilt intresse för ingenjörsmässiga grundvatten-, miljö- och infrastrukturtillämpningar, t.ex. geoelektriska, elektromagnetiska och seismiska metoder. Numerisk modellering och invers numerisk modellering. Borrnings- och provtagningsteknik med avseende på tillämpbarhet samt principer för klassificering och tolkning av jord- och bergprover. Integrerad användning och tolkning av information från olika delsteg och metoder i förundersökningsprocessen. Kursmålet uppnås genom en kombination av teoretisk fördjupning, praktisk projektplanering, fältundersökningar, rapportskrivning och muntlig presentation vid seminarium. Genom att väsentliga delar av kursen är upplagd som en verklig förundersökning ges träning i utvärderingsmetodik och redovisningsteknik. Härigenom tränas förmågan att kunna såväl granska som utarbeta beslutsunderlag för olika behov och utredningsnivåer i grundvatten-, miljö- och infrastrukturprojekt. Fältundersökningsprojektet består av etablering av förväntningsmodell, design av undersökningsstrategi, fältundersökning, databearbetning, tolkning och analys samt skriftlig och muntlig redovisning av resultaten. Vid fältarbetena utgör användningen av ingenjörsgeofysiska metoder en central del. Vidare ingår borrnings- och provtagningsteknik med geoteknisk bandvagn. Projektarbetet genomförs i grupper om 3-4 studenter. Under arbetet med tolkning och redovisning av fältundersökningarna finns täta möjligheter till lärarkonsultation. Skriftlig redovisning och muntlig redovisning samt diskussion sker vid ett obligatoriskt slutseminarium.

Kurslitteratur

Kursmaterial i form av artiklar och textutdrag. Delas ut under kursens gång.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier, laborationer, övningar, projekt

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig tentamen, skriftlig rapport, seminarieföredrag av deltagarna
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: - VTGA01 Teknisk geologi ELLER VTGA05 Teknisk geologi - FMIN40 Miljösystemanalys: Miljökonsekvensbeskrivning ELLER FKFN35 Miljömätteknik ELLER FMIF05 Miljö och management ELLER VTGF01 Bergmekanik och bergbyggnad ELLER VTGN10 Grundvattenteknik ELLER motsvarande kunskaper som prövas vid antagningen
Förutsatta förkunskaper: FMAB30 Flerdimensionell analys.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvarig: Peter Jonsson <peter.jonsson@tg.lth.se>
Hemsida: www.tg.lth.se/grundutbildning/kurser/


Fullständig visning