Kursplan för

Trafikvetenskap - översikt
Transport Science - Overview

VTV020F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2017
Beslutad av: Professor Cintia Bertacchi Uvo
Datum för fastställande: 2017-10-16

Allmänna uppgifter

Avdelning: Trafik och väg
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursens syfte är att ge deltagarna en förståelse för begrepp, teorier och metoder som används inom transportforskning samt en bild av den senaste kunskapen inom ämnet.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden Uppskatta värdet av systematiskt tillvägagångssätt för de olika forskningsområdena inom transport och deras analysmetoder.

Kursinnehåll

Översikt över begrepp, teorier, metoder och forskningsproblem i områdena: - Tillgänglighet - Trafiksäkerhet - Transportekonomi - Transportplanering och markanvändning - Vägbyggnad och design

Kurslitteratur

Literature references will be provided in connection with the introductory meetings..
Litteraturreferenser kommer att lämnas i samband med de inledande mötena.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier, litteraturkurs som självstudier. Verksamheten i varje område består av ett inledande möte på ca 2 timmar med lite föreläsning. Deltagarna får instruktioner och litteratur (cirka 200 sidor) för det aktuella området och gör en skriftlig hemtentamen och efter att ha skickat den till handledare presenterar den på ett halvdagsseminarium. På seminariet diskuteras hemtentamen och den faktiska litteraturen i klassen.

Kursens examination

Examinationsformer: Inlämningsuppgifter, seminarieföredrag av deltagarna. På seminariet diskuteras hemtentamen och den aktuella litteraturen i klassen.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Trafikteknik, VTTF05 eller motsvarande kunskaper.
Förutsatta förkunskaper: Trafikteknik, VTTF05 eller motsvarande kunskaper.
Urvalskriterier: De första 12 anmälda

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvarig: Andras Varhelyi <andras.varhelyi@tft.lth.se>


Fullständig visning