Kursplan för

Järnvägskapacitet och punktlighet för doktorander
Railway Capacity and Punctuality for PhD Students

VTV030F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2023
Beslutad av: Gudbjörg Erlingsdóttir
Datum för fastställande: 2023-09-21

Allmänna uppgifter

Avdelning: Trafik och väg
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Syftet är att gå från grunderna i järnvägstrafik (inklusive gångtidsberäkning, grafiska tidtabeller, förseningar och punktlighet), genom mer avancerade koncept (såsom kapacitetstilldelning och -utnyttjande, tidtabellskvalitet och robusthet), fram till forskningsfronten. Det övergripande syftet är att förbereda studenter för att skriva vetenskapliga artiklar inom domänen järnvägstrafik.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Kapacitet och tidtabellskonstruktion, inklusive: • Gång-, uppehålls-, headway- och bufferttider; • Uppehållsmönster, möten, förbigångar och anslutningar mellan tåg; • Periodiska och takttidtabeller, homogen och heterogen trafik, banarbeten; • Kapacitetstilldelningsprocessen, prioriteringskriterier; • Tidtabellskvalitet, robusthet, och hur man åstadkommer dem. Analys av förseningar och punktlighet, inklusive: • Ankomst-, avgångs-, uppehålls-, gångtidsförseningar; • Förseningars fördelning i storlek, geografi och tid; • Värdering av förseningstid, kvalitetsavgifter, och regress; • Punktlighet, regularitet, och bidragande faktorer; • Mät- och uppföljningssystem, kvalitetsarbete.

Kurslitteratur

Ett kursdokument specificerar vilka sidor och kapitel som ska läsas, samt länkar och DOI till artiklar.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier, övningar, projekt, litteraturkurs som självstudier

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig rapport, seminarieföredrag av deltagarna
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Master i relevant ämne
Urvalskriterier: För att prioriteras till antagning ska de sökande vara antagna till forskarutbildning. Doktorander vid LTH ges företräde.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvarig: Carl-William Palmqvist <carl-william.palmqvist@tft.lth.se>


Fullständig visning