Kursplan för

Avancerad hydrologi
Advanced Hydrology

VVR045F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2016
Beslutad av: Cintia Bertacchi Uvo
Datum för fastställande: 2016-12-15

Allmänna uppgifter

Avdelning: Teknisk vattenresurslära
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursens ska förmedla grundläggande förståelse för de fysikaliska processer som bestämmer vattenflöden i naturen. Fysiken för vattenrörelser skall beskrivas och samband mellan tillstånd och flöden kvantifieras med matematiska samband. Kursen skall också ge förståelse för extrema skeenden och människans påverkan på hydrologin.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Världens klimat, olika nederbördsprocesser, NAO, ENSO. Kallt klimats hydrologi, is, snöfördelning, snösmältning,. Evapotranspiration, potentiell, verklig, samband avdunstning-markförhållanden. Infiltration-perkolation, pF-kurvor, markvattenrörelser, bevattning. Sluttningshydrologi, mättad respektive Hortonsk ytavrinning, kinematisk beräkning, koncentrationstid, vattenvägar, dränering. Floder och sjöar, vattenbalans för olika sjöar, samband vattennivå-klimat, vattenreglering, översvämningskontroll, metoder att mildra konsekvenser av översvämningar, våtmarkshydrologi. Extremhändelser, olika extremvärdesfördelningar, partiella serier, mycket extrema händelser.

Kurslitteratur

Brutsaert, W.: Hydrology, an introdution. Cambridge University Press, 2005. ISBN 9780521824798.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, övningar, projekt

Kursens examination

Examinationsform: Skriftlig tentamen
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvarig: Magnus Persson <magnus.persson@tvrl.lth.se>
Hemsida: http://www.tvrl.lth.se/utbildning/courses/


Fullständig visning