Kursplan för

Management för vattensektorn
Management for the Water Sector

VVR055F, 3 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2018
Beslutad av: Cintia Bertacchi Uvo
Datum för fastställande: 2018-04-17

Allmänna uppgifter

Avdelning: Teknisk vattenresurslära
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Efter att ha tagit denna avancerade kurs, Management för vattensektorn, kommer deltagarna att kunna förstå och analysera skillnader, fördelar och begränsningar hos offentliga vattentjänstleverantörer med olika organisationsstrukturer i olika länder. Deltagarna kommer att kunna förstå och granska olika former av prestationsmätningar, bland annat jämförande utvärderingar av vattensektorn. Marknadsmekanismer, finansiering och revision av offentliga vattentjänstleverantörer kommer att beskrivas och två olika exempel på hur ett vattentjänstföretag organiseras och utvecklas kommer att gås igenom. Deltagarna kommer att välja ett relevant förvaltningsämne och individuellt eller i par diskutera och skriva en kort rapport om hur ämnet ska förstås och tillämpas i en given situation.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden Examinationen kommer att vara en muntlig presentation av det valda managementtemat under studieveckan och en kort projektrapport som ska lämnas in senast 5 veckor efter kursveckans slut.

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Av många anledningar är vatten inte någon allmän råvara. En intressant aspekt är att ägande av vatten är oklart om det existerar alls. De flesta vattenleverantörer agerar på en monopolmarknad. Detta leder till en prissituation som inte kan följa en marknadssituation. Vidare är de flesta vattenföretagen, liksom andra publika åtgärder för uthållig vattenanvändning och ekosystemskydd offentligt styrda. Flera typer av offentliga tjänster finns, med varierande nivåer av självständighet och styrelseformer, även i en enskild region. Nivån på autonomi påverkar hur en vattentjänstleverantör kan fungera. En VA-avdelning i en kommun styrs politiskt, medan ett företag som helt eller majoritetsägs av offentlig sektor har en mindre uttalad politisk kontroll. I kursen skall olika teman kopplade till management i vattensektorn analyseras: 1) Den teoretiska bakgrunden till vattenförvaltningsplaner för en kommun 2) Kritisk analys av två kommunala vattentjänstleverantörer - vad man ska göra och vad man inte ska göra 3) Jämförelse av kommunal och industriell vattenförvaltning: likheter och skillnader 4) Människorna är den viktigaste resursen: en analys av personal och HR-arbete i ett vattentjänstföretag 5) En undersökning av organisationsstrukturer i Europa. Exempel från Storbritannien, Nederländerna, Spanien och Finland 6) Vad säger International Water Association (IWA) om vattenförvaltning - benchmarking i praktiken 7) Lärdomar från det europeiska benchmarking-samarbetet (EBC) för europeiska vatten- och avloppsvatten (https://www.waterbenchmark.org/documents/Public-documents) 8) Min favoritvattenanläggning - och hur man kommer dit 9) Det är ekonomin, dummer. Ekonomin i vattensektorn

Kurslitteratur

Enligt gästföreläsarnas anvisningar.
Huvudsakligen aktuella artiklar från vetenskapliga tidskrifter

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier, övningar, projekt, litteraturkurs som självstudier. Kurslitteratur, digitala referenser och datorprogram som erbjuds av gästföreläsarna och International Water Association.

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig rapport, seminarieföredrag av deltagarna. Examination består av muntlig redovising i seminarium och skriftligt godkänd rapport.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Antagen doktorand i ett vattenrelaterat ämne vid Lunds universitet eller annat lärosäte i Sverige.
Förutsatta förkunskaper: Grundläggande kunskaper i vattentjänstföretags organisation och styrning.
Urvalskriterier: Antal avklarade högskolepoäng på doktorandnivå

Övrig information

Försöker åstadkomma tvärvetenskaplig samling om vattenmanagment

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: http://www.waterresearchschool.lu.se/


Fullständig visning