Kursplan för

Vatten och energi
Water Energy Nexus

VVR060F, 3 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2018
Beslutad av: Cintia Bertacchi Uvo
Datum för fastställande: 2018-04-17

Allmänna uppgifter

Avdelning: Teknisk vattenresurslära
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursen avser presentera en djup förståelse av kopplingen mellan vatten, energi och matproduktion i ett såväl lokalt som globalt perspektiv

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Bakgrund, lokalt och globalt perspektiv Energi för vatten Matproduktion, vatten och energi Vatten för energiproduktion Förnybar energiproduktion och vattenbehov Klimatförändringar FNs mål för hållbar utveckling

Kurslitteratur

Olsson, G.: Water and Energy. IWA Publishing, 2015. ISBN 9781780407326.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, projekt

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig rapport, seminarieföredrag av deltagarna. En hemtentamen ges efter första halvan av kursen. Studenterna ska också skriva en rapport som presenteras och diskuteras muntligt under andra halvan av kursen.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Mastersexamen eller motsvarande
Urvalskriterier: Medlemmar i vattenforskarskolan har företräde

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvarig: Magnus Persson <magnus.persson@tvrl.lth.se>
Hemsida: http://www.waterresearchschool.lu.se/courses/water-energy-nexus/


Fullständig visning