lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs AAA030F giltig från och med VT 2020

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Kursen Tendenser i arkitektur- och urbanforskning ger möjlighet för doktorander att erhålla en överblick över aktuella angreppssätt inom samtida arkitekturforskning. Kursen ger en både allmän och tematiskt specifik inblick i arkitekturforskningens teori, metodik och publiceringskultur.
Innehåll
 • Det transdisciplinära anslaget i arkitekturforskning belyses genom att kursen innefattar etnografiskt orienterade observations- eller intervjustudier, men också praktikbaserade angreppssätt och konstnärliga presentationsformer. Kursen innebär att man ansluter ett personligt definierat tema, gärna den undersökning man har framför sig i sitt avhandlingsarbete, till de teorier, metoder och presentationsformer som man presenteras för i kursen.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • - Visa förståelse för arkitekturteorier och deras användning i arkitekturforskning.
  - Visa insikt i olika delar av forskningsfältet arkitektur och hur metod och publicering relaterar till dessa fält.
  - Visa insikt i hur visuell och narrativ dokumentation kan genomföras, värderas och omsättas i presenterad form.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • - kunna omsätta arkitekturteorier och inkludera dem i det egna avhandlingsprojektet.
  - kunna kritiskt diskutera andras perspektiv på forskning/teori inom fältet.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • - kunna värdera vad som är relevant teori för det egna projektet och för forskningsfältet.
  - kunna reflektera över fördelar och nackdelar, samt etiska svårigheter, med olika sätt att dokumentera och analysera byggd miljö
  - kunna på en adekvat nivå värdera hur arkitekturforskningens metoder, särskilt observation och dokumentation, kan användas inom forskning och inom arkitekturens praktiker.
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Seminarier
 • Kursen består vanligen av två eller tre huvudsessioner, som omfattar två-tre dagar vardera.
  Kursen ges vid Arkitektur och Byggd Miljö LTH/LU, och kursansvariga är Gunnar Sandin och Mattias Kärrholm. Ledningen av kursen kan delegeras till andra lärare/forskare.
Examinationsformer
 • Skriftlig rapport
 • Inlämningsuppgifter
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • Övriga krav: minst 75 % närvaro under kursen
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • Kännedom inom områden relevanta för arkitektur, planering, design, geografi, miljökunskap eller andra samhällsvetenskapliga och estetiska ämnen.
Förutsatta förkunskaper
 • Högskoleexamen eller motsvarande inom områden relevanta för arkitektur, planering, design, geografi, miljökunskap eller andra samhällsvetenskapliga och estetiska ämnen.
Urvalskriterier
Litteratur
 • Crysler, G., C., Cairns, S. & Heynen: The SAGE handbook of architectural theory.. Sage, 2012.
  Awan, N., Schneider, T. & Till, J.: Spatial agency: other ways of doing architecture. Routledge, 2013.
  Wang, D. & Groat, Linda N.: Architectural Research Methods. John Wiley & Sons, 2013. ISBN 9780470908556.
  Lury, C. & Wakeford, N.: Inventive Methods: The Happening of the Social. Routledge, 2012. ISBN 9780415574815.
  Yaneva, A.: Mapping Controversies in Architecture. Ashgate Publishing, Ltd., 2012. ISBN 9781409426684.
  Sheringham, M.: Everyday life: Theories and practices from surrealism to the present. Oxford University Press, 2006.
  Katz, C.: Playing with Fieldwork, Social and Cultural Geography 14, 7, 762-772. 2013.
Övrig information
 • Man ansöker till kursen genom att skicka in en intresseanmälan efter att kursen annonserats på Resarcs hemsida eller via mail till redan etablerat kontaktnät för forskarskolan.
Kurskod
 • AAA030F
Administrativ information
 • 2019-12-01
 • fek-ger Gudbjörg Erlingsdóttir

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning