lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs IDE040F giltig från och med HT 2022

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Kursens syfte är att ge forskarstuderande:
  - Kunskap om historisk och teoretisk bakgrund och olika skolor relaterade till begreppet affärsmodell och affärsmodellsinnovation.
  - Kunskap om tillämpningsområden för affärsmodellsinnovation och verktyg för generering och innovation av affärsmodeller.
  - Kunskap om relaterade koncept, särskilt strategi och kritiska perspektiv på affärsmodeller.
  - Praktisk erfarenhet av att arbeta med innovationsverktyg för affärsmodeller samt av verkliga fall av affärsmodellinnovation i etablerade företag, entreprenöriella startups och för spridning av ny teknik.
Innehåll
 • Kursens första del ger en introduktion till och överblick över affärsmodeller. Konceptets ursprung och utveckling behandlas samt läsning och diskussion av klassiska akademiska artiklar och review-artiklar. Vi granskar de vanligaste teoretiska grunderna av affärsmodeller och presenterar några kritiska perspektiv på konceptet. Den andra delen av kursen introducerar begreppet affärsmodellsinnovation och affärsmodellering. Dess tillämpning i spridning av ny teknik, förnyelse av etablerade industrier och hållbarhet behandlas samt förhållandet mellan affärsmodellsinnovation och företagets prestationer. Inbjudna praktiker bidrar med samtida exempel på affärsmodellsinnovationer för ny teknik, förnyelse och hållbarhet. Den tredje och sista delen av kursen handlar om tillämpningar av verktyg för beskrivning, analyser och design av affärsmodeller och affärsmodellsinnovation.

  Följande ämnen omfattas av kursen:
  Introduktion till och överblick över affärsmodeller
  - Historisk översikt och teoretisk grundning
  - Affärsmodeller och strategi
  - Kritiska perspektiv på affärsmodeller
  Affärsmodell innovation
  Ny teknik
  Förnyelse av etablerade industrier
  Affärsmodellering
  Öppna affärsmodeller och ekosystem
  Hållbar affärsmodell innovation
  Affärsmodeller och företagets resultat
  Praktiska tillämpningar, verktyg och case
  - Affärsmodells-canvas
  - Digitala affärsmodeller
  - Business Model Innovation Navigator
  - Live-fall (inbjudna gäster från etablerade företag och nystartade företag med en intressant affärsmodell eller affärsmodell i förändring)
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • beskriva nyckelbegrepp och modeller inom affärsmodell och affärsmodellsinnovationsforskning
  förklara de vanligaste teoretiska grunderna för affärsmodeller och affärsmodellsinnovation
  förklara skillnaderna mellan affärsmodeller och affärsmodellinnovation i etablerade företag och entreprenöriella startups
  förklara och ge exempel på hur en affärsmodell kan påskynda spridningen av ny teknik och produkter
  förklara skillnaderna mellan strategi och affärsmodeller
  beskriva de vanligaste affärsmodellerna och affärsmodellsinnovationsverktyg
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • beskriva och analysera en affärsmodell på komponent och systemnivå
  designa en ny affärsmodell för en entreprenöriell startup med hjälp av affärsmodellskanvas eller annat lämpligt verktyg
  designa en ny affärsmodell för ett etablerat företag med hjälp av affärsmodellskanvas eller annat lämpligt verktyg
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna kritiskt utvärdera styrkor och svagheter i affärsmodellsbegrepet och dess användning i praktiskt beslutsfattande
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Seminarier
 • övningar
 • Inbjudna praktiker ger praktiska exempel och case på aktuell affärsmodellsinnovation.
Examinationsformer
 • Skriftlig rapport
 • Inlämningsuppgifter
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • övrigt
 • Aktivt deltagande vid seminarier.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • Forskarstuderande vid LTH och andra fakulteter.
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
Litteratur
 •  
 • Litteraturlista på forskningspublikationer.
Övrig information
 • Kursinnehållet överlappar i hög grad (ca 50-60 %) med kursen INT005F Hållbar affärsmodellsinnovation som kommer att ges vartannat år under vårterminen (dock inte samma år som denna kurs). Således rekommenderas doktorander som är intresserade av ämnet affärsmodeller att antingen följa denna kurs (om ditt huvudsakliga intresse är affärsmodeller för vinst eller tillväxt och med mer uppmärksamhet på digitalisering som en möjliggörare för affärsmodellinnovation) eller INT005F (om ditt huvudsakliga intresse är affärsmodeller för hållbarhet).
Kurskod
 • IDE040F
Administrativ information
 • 2022-12-10
 • Åsa Håkansson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning