lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs KBT010F giltig från och med VT 2016

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
 • Engelska
 • Varje vårtermin
Syfte
 • Syftet med denna kursen är att utrusta forskarstuderande inom life-science-området tidigt i sin utbildning med de verktyg och kommersiella ”glasögon” som behövs för att se sin forskning i nyttiggörandets ljus.
  Detta kommer sedan att stimulera nyttiggörande av forskningsresultat i samhället och bidra till ökad innovation och samverkan mellan akademi och industri.
Innehåll
 • Kursen hålls under fem heldagar inom ca 2 månaders tid med fokusområdena: a) Forskningsbaserad innovation och idégenerering (vad är innovation?, förutsättningar för nyttiggörande av ett forskningsresultat, NABC-konceptet, marknadsanalys). b)Kommande trender och nya marknader inom livsvetenskaperna (omvärldsanalys, globala utmaningar) c) “Protecting your ideas” (immaterialsrättsligt skydd, patentstrategier, licensiering, avtal, patentsökning)
  d) Finansiering av innovationsnära forskningsprojekt e) Gynna din affärsidé (”Elevator pitch”, presentationsteknik) f) Samverkan
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • veta hur man kan använda sig av innovationssystemet på och utanför LU för att nyttiggöra forskningsresultat.
  kunna förklara vem som har behov av det egna forskningsresultatet, vilka fördelarna är jämfört med andra approacher samt vilka konkurrerande forskargrupper som finns i världen.
  kunna beskriva ett kund/marknads-behov och veta på vilket sätt en ny idé eller produkt måste vara bättre än det som idag finns på marknaden för att vara konkurrenskraftig.
  kunna redovisa vilka de affärsmässiga förutsättningarna är för att man skall lyckas med att kommersialisera en forskningsidé.
  veta vilka immaterialsrättsliga skydd som finns
  veta hur man kan finansiera tidiga innovationsprojekt.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna göra en NABC-analys (innehållande need – approach – benefits – competition) av sitt eget forskningsprojekt och presentera denna muntligen och skriftligen.
  kunna beskriva en NABC-analys av en affärsidé skriftligen och muntligen.
  kunna genomföra en marknadsanalys inkl. kunder och konkurrenter för en affärsidé.
  kunna läsa ett patent och kunna utföra sökningar i patentdatabaser.
  kunna muntligen presentera (pitcha) sitt projekt på ett säljande och övertygande sätt.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • ha fått en ökad medvetenhet om möjligheter och förutsättningar för nyttiggörande av life science forskning, i en sådan utsträckning att det har påverkat hans/hennes attityd till detta.
  ha fått en vidgad förståelse för och möjligheter till att planera och bedriva forskning i samverkan med omvärldsaktörer
  ha blivit mer intresserade och förstått vikten av att söka information i patentdatabaser
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Seminarier
 • Projekt
 • Studiebesök
 • Kursen består av föreläsningar kring de olika fokusområdena samt tre projektarbeten, varav två är individuella och ett i grupp.
Examinationsformer
 • Skriftlig rapport
 • Inlämningsuppgifter
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • Projekt 1: NABC-analys av studentens eget forskningsprojekt inkl kortfattad analys på en A4 sida, samt kort presentation. Projekt 2:Gruppprojekt kring idé med affärspotential, mer utförlig NABC-analys som sammanfattas i en ca 10-sidig rapport samt pitchas i value creation forum. Projekt 3:Individuell sökning kring doktorandens eget forskningsprojekt i patentdatabaser (dag 3), som sedan sammanfattas i en kortfattad rapport.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • antagen som doktorand
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
Litteratur
 •  
 • Det finns ingen specificerad kurslitteratur men boken nedan rekommenderas till de som önskar veta mer om NABC-konceptet som utvecklades vid Stanford Research institute: Carlson, Curtis R. & Wilmot, William W.: Innovation: The five disciplines for creating what customers want.. Crown Business, New York, 2006.
Övrig information
 • Denna kurs är i stora delar likadan som doktorandkursen GEM070F, med skillnaden att denna kurs är anpassad för life-science området. Då kommersialiseringen av forskningsresultat vanligen inom det livsvetenskapliga området tar längre tid, kräver mer finansiering och ett gott immaterialsrättsligt skydd, så finns ett behov av en innovationsutbildning som är specifik för livsvetenskaperna. Kursen samkörs med medicinska fakulteten och avsikten är att samla studenter inom life-science från både MedFak, NatFak och LTH för att få en bra dynamik i gruppen.
Kurskod
 • KBT010F
Administrativ information
 •  -02-24
 • Eva Nordberg Karlsson/FN2

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning