lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs KIM075F giltig från och med HT 2018

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Kursens syfte är att deltagarna ska:
  1) Förstå grundläggande principer inom flödescytometri
  2) Kunna utföra flödescytometriexperiment för att bestämma olika cellegenskaper
  3) Få kunskap om centrala aspekter som krävs för att designa grundläggande flödescytometriska experiment och välja kontroller
  4) Kunna analysera flödescytometrisk data
Innehåll
 • Flödescytometri används i stor utsträckning för analys av immuncellers egenskaper och för sortering av biologiska prover så att rena cellpopulationer isoleras.
  Detta är en grundkurs i flödescytometri som täcker olika tillämpningar av tekniken, inklusive analys av extracellulära och intracellulära proteiner, celllviabilitet, cellproliferation, detektion av proteiner i lösning och cellsortering. Vi kommer att diskutera viktiga faktorer såsom kompensation, urval och kombination av fluorokromer och val av lämpliga kontrollprover. Kursen omfattar även ett seminarie som ger grundläggande förståelse för hur ett flödescytometri-instrument fungerar.

  Laborationer kommer att baseras på mänskliga immunceller och utföras i vårt celllaboratorium, och proverna kommer att analyseras på BD FACS Canto och BD FACS Aria II-instrument.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna beskriva grundläggande principer i flödescytometri. Deltagarna ska också ha översiktlig kunskap om olika cellulära egenskaper som kan analyseras med tekniken.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna tillämpa protokoll för experiment relaterade till flödescytometri för att bestämma olika cellulära egenskaper.
  kunna analysera flödescytometriska data med för ändamålet avsedd programvara.
  kunna jämföra olika protokoll för flödescytometrisk analys och förklara olikheter i resultatet.
  kunna kritiskt utvärdera flödescytometrisk data i vetenskapliga studier
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Seminarier
 • Laborationer
 • övningar
 • Litteraturkurs som självstudier
Examinationsformer
 • övrigt
 • Examinationen baseras på närvaro vid samtliga sessioner samt aktivt deltagande i laborationer, övningar och diskussioner. Vid förekommande av inlämningsuppgifter ingår även dessa i examinationen.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • Antagningen utförs av administrationen för forskarutbildningskurserna i Life Sciences vid Lunds Universitet: http://www.cmps.lu.se/life_sciences
Förutsatta förkunskaper
 • Grundläggande kunskaper inom cell- och molekylärbiologi förväntas.
Urvalskriterier
 • Antagningen utförs av administrationen för forskarutbildningskurserna i Life Sciences vid Lunds Universitet: http://www.cmps.lu.se/life_sciences: Minimum 6 studenter ska vara antagna till kursen för att den ska genomföras.
Litteratur
 •  
 • Föreläsningsbilder, laborationshandledning samt vetenskaplig artikel kommer att delas ut under kursen
Övrig information
 • Kursen ges under höstterminen genom forskarutbildningskurserna i Life Sciences (http://www.cmps.lu.se/life_sciences) under förutsättning att minst 6 studenter antas till kursen. Grundläggande kunskaper inom cell- och molekylärbiologi förväntas. Någon form av förberedelse före kursen förväntas och information om detta kommer att tillhandahållas via e-post före kursstart (t.ex. installation av analysprogram och inläsning).
Kurskod
 • KIM075F
Administrativ information
 •  -12-11
 • Mats Ohlin

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning