lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs AAM001F giltig från och med HT 2013

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
 • Engelska
 • En gång per termin
Syfte
 • Kursen syftar till
  - att ge översiktliga kunskaper om aktuell forskning inom området miljöpsykologi och angränsande forskningsområden.
  - att ge fördjupande kunskaper från tidigare miljöpsykologisk forskning relevant för den studerandes doktorandarbete.
  - att stärka doktorandens förståelse för relationen mellan det egna doktorandarbetet och annan miljöpsykologisk forskning.
Innehåll
 • Kursen omfattar seminarier om aktuell miljöpsykologisk forskning samt litteratur om grundläggande miljöpsykologisk teori och metodik samt tillämpad miljöpsykologisk forskning. För godkänt resultat skall den studerande: -delta i minst 5 seminarier. -skriva en kritisk sammanfattning av presentationen från ett seminarium. - själv svara för ett seminarium genom presentation av eget forskningsarbete, teoretisk eller metodisk översikt eller diskussion av något tillämpningsområde. - tentera 1000 sidor litteratur som väljs i samråd med examinator antingen från enhetens litteraturlista eller enligt den studerandes egna önskemål.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • - visa förståelse för andra forskares studier vad gäller teoretiska utgångspunkter, metoder och resultat.
  - visa förståelse för relationen mellan studentens doktorandarbete och (annan) miljöpsykologisk forskning.
  - visa en översiktlig orientering om forskning inom det miljöpsykologiska forskningsfältet.
  - visa en fördjupad kännedom om en eller flera aspekter av miljöpsykologisk forskning som är relevanta för studentens doktorandarbete.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • - kunna diskutera andras och egen forskning utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt i en akademisk miljö.
  - kunna presentera sitt eget forskningsarbete eller en forskningsöversikt i ett tvärvetenskapligt sammanhang med en väldefinierad teoretisk utgångspunkt.
  - kunna beskriva publicerade forskningsresultat inom ämnet miljöpsykologi utifrån etablerade teorier och begrepp.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • - kunna reflektera över egna och andras forskningsresultat utifrån miljöpsykologiska grundbegrepp.
  - kunna kritiskt granska och sammanväga forskningsresultat från publicerade miljöpsykologiska studier.
Undervisningsformer
 • Seminarier
 • Litteraturkurs som självstudier
Examinationsformer
 • Muntlig tentamen
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • För godkänt resultat ska den studerande
  - delta i minst 5 seminarier.
  - själv svara för ett seminarium genom presentation av eget forskningsarbete alternativt en teoretisk och metodologisk översikt i förhållande till relevant tillämpningsområde.
  - tentera 1000 sidor litteratur som väljs i samråd med examinator antingen från enhetens litteraturlista eller enligt den studerandes egna önskemål.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • Behörighet till forskarstudier
Förutsatta förkunskaper
 • Magisterexamen
Urvalskriterier
Litteratur
 • Gifford, R.: Environmental Psychology. Principle and practice, 4th ed.. Optimal Books, 2007.
  Baroni, M.R.: Psicologia Ambientale. Bologna, Il Mulino, 1998.
  Bechtel, C., R. & A.: Handbook of Environmental Psychology.. Wiley & Sons, New York, 2002.
  Winter, D., D. & Koger, S. M.: The Psychology of Environmental Problems (2nd ed.).. Lawrence Erlbaum Associates, New York, 2004.
  Preiser, E., W. F. & Vischer, J. C.: Assessing Building Performance. Elsevier, Oxford, 2005.
  Steg, L., Berg, v., A.E., Groot, d. & J.I.M: Environmental Psychology: An Introduction. Wiley & Blackwell, 2012.
Övrig information
Kurskod
 • AAM001F
Administrativ information
 •  -01-14
 • FN3/Per Tunestål

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning