lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs FMN001F giltig från och med VT 2014

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Isogeometrisk analys använder geometriska begrepp från datorstödd design (CAD) inom Finita Element-metoden, genom att ersätta de klassiska basfunktionerna i FEM med B-splines och NURBS (Non-Uniform Rational B-Splines). Anledningen bakom denna nyligen utvecklade teknik är att utöka noggrannheten genom att tillåta FEM-simulering direkt på CAD-modeller. Viktiga tillämpningar finns inom områden där regularitet av högre ordning är nödvändigt, såsom inom skalteori, cohesive-zone-modeller inom brottmekanik och fria randvärdesproblem. Kursen är relevant för doktorander i numerisk analys som forskar inom FEM eller som vill bredda sin kompetens samt för doktorander inom andra områden som vill använda FEM i deras forskning.
Innehåll
 • B-splines. Ickeuniforma rationella B-splines. Basfunktioner, egenskaper och konstruktion. Kontrollpunktsförfining. Multipla patcher. NURBS meshes. Randvärdesproblem. Galerkinmetoder. Randvärden. Finita element-metoden. Jämförelse av finita element och isogeometrisk analys. Elastostatikekvationer. Modellering av plattor.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • ha förståelse för hur geometri och analys samverkar vid lösningen av partiella differentialekvationer med hjälp av finita element-metoden
  ha förståelse för NURBS (Non-Uniform Rational B-Splines) och egenskaperna hos deras basfunktioner
  ha förståelse för skillnaden mellan isogemetrisk analys och finita element
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • demonstrera hur man genererar NURBS-element (kurvor, ytor eller solider)
  kunna konstruera en NURBS-mesh för en Galerkinmetod
  kunna skriva enklare kod för att lösa ett linjärt elasticitetsproblem med hjälp av isogeometrisk analys
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna avgöra de fundamentala egenskaperna för en NURBS-mesh (ordning, kontrollpunkter, kontinuitet) för att modellera geometrin med tillräcklig noggrannhet.
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • övningar
 • Projekt
 • övrigt
 • Presentationer av deltagarna.
Examinationsformer
 • Muntlig tentamen
 • Skriftlig rapport
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • Grundläggande kunskaper inom linjär algebra, analys i en och flera variabler samt inom differentialekvationer.
Förutsatta förkunskaper
 • Grundläggande kunskaper om finita element-metoden rekommenderas.
Urvalskriterier
Litteratur
 • Cottrell, J.A., Hughes, T.J.R. & Bazilevs, Y.: Isogeometric Analysis: Toward Integration of CADF and FEA. Wiley, 2009. ISBN 9780470748732.
Övrig information
Kurskod
 • FMN001F
Administrativ information
 •  -04-22
 • FN1/Anders Gustafsson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning