lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs KBT005F giltig från och med HT 2013

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
 • Engelska
 • Varje hösttermin
Syfte
 • Syftet med kursen är att ge doktorander inom teknik, naturvetenskap och medicin ett entreprenöriellt synsätt, för att stimulera dem till att se på sin forskning från en mer kommersiell synvinkel och förstå när en forskningsidé kan omvandlas till en affärsidé med marknadspotential. Det övergripande målet med kursen är att stimulera överföring av forskningsresultat från akademin till samhället genom att inpränta en förståelse för kommersialiseringsprocessen i huvudet på morgondagens forskare.
  Kursen ger grundkunskap inom enteprenörskap, inspirerar till enteprenörskap genom besök av inbjudna gästförläsare som själva är bioteknik-entreprenörer, och tränar studenterna i att kombinera sitt forskningskunnande med ett affärstänk.
Innehåll
 • Kursen består av tre delar:
  - Föreläsningar. Kursen består av ett antal föreläsningar på olika teman och innehåller lika delar teori som levande exempel. Ämnesområdena är följande:
  a. Identifiering av möjligheter, NABC, och utvärderning av affärsmöjligheter.
  b. Marknadsföring, marknads-screening och marknadsplan.
  c. Affärsmodeller och strategiska allianser.
  d. Hur man skriver en affärsplan, exempel från bioteknik-företag.
  e. Patentering, IPR och licensiering.
  f. Regulatoriska aspekter.
  g. Finansiering och riskkapital
  h.
  - Besök av inbjudna entreprenörer
  Studenterna skall möte aktiva förebilder i formen av bioteknik-entreprenörer som själva har startat företag, några av dem sprungna ur forskning på Kemicentrum. Ett antal gästföreläsare (5-7) bjuds in och ger sin syn på enterprenörskap och berättar om sin erfarenheter.
  - Projekt
  Studenterna utför ett grupp-projekt som består av två delara. Målet med projektet är att skriva en affärsplan baserad på en forskningsidé. I första delen utför studenterna en marknadsstudie för att samla information om konkurrenter, kunder och hur stort behovet är av den lösning (produkt eller service) som projektet handlar om. Denna del rapporteras skriftligt i mitten av kursen. I andra delen expanderar studenterna marknadsplanen till en hel affärsplan. Denna rapporteras i skriftlig form och studenterna kommer också att “pitcha” sin affärsidé i en muntlig presentation i slutet av kursen.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • - Förstå nyckelkoncepten och terminologin som används inom enterprenörskap och affärsvärlden.
  - Ha erhållit kunskap om de olika stegen i start-up-process med speciellt fokus på start-up-företag inom life science.
  - Utvecklat en förmåga att bedöma ett forskningsresultat eller en idé utifrån ett affärsmässigt perspektiv och relatera idén till ett behov på marknaden för att förstå dess marknadsmässiga potential.
  - Ha lärt sig hur innovationssystemet runt Lunds Universitet och i Sverige är uppbyggt, och hur det på olika sätt kan bidra till utvecklingen av en affärsidé genom affärsrådgivning, rådgivning om hur man kan söka finansiellt stöd och investerare samt ansöka om patent.
  - Har översiktlig kunskap om hur man utför en marknadsstudie, tar patent, söker finansiering och annan kunskap relaterat till entreprenörskap.

Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • - Skriftligen i en rapport presentera resultaten från en marknadsstudie för den produkt/service som är relevant för projektet.
  - Muntligen och i en skriftlig rapport presentera en affärsplan för projektet. Studenten kan välja mellan att skriva en affärsplan på sin egen affärsidé eller i det fall man saknar en affärsidé skriva en analys av en affärsplan från ett existerande bioteknikföretag.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • - Ha ökat sitt affärmässiga tänkande och lärt sig vad som krävs för att en forskningsidé skall fungera som en affärsidé till en sådan grad att han/hon kan göra en bedömning om sin egen forskning och utvärdera ifall den kan omvandlas till en fruktbar affärsidé.
  - Ha lärt sig så mycket om entreprenörskap och vad som krävs för att starta ett företag inom bioteknik/life science området så att detta har påverkat hans/hennes attityd till detsamma.
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Projekt
 • Studiebesök
 • Kursen ges på halvfart under hela hösten, med ett föreläsningstillfälle (3h) per vecka. Ett studiebesök är inplanerat vid Lund Life Science Incubator på Medicon Village.
Examinationsformer
 • Skriftlig rapport
 • Inlämningsuppgifter
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • Examination sker genom inlämning av två skrivna rapporter, en marknadsplan och en affärsplan, samt muntlig presentation av affärsplanen. Studenterna måste närvara vid minst 75% av föreläsningarna.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • Grundexamen motsvarande bachelor inom teknik, naturvetenskap eller medicin.
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
Litteratur
 • Company, M.: Starting up - Achieving success with professional business planning.
Övrig information
Kurskod
 • KBT005F
Administrativ information
 •  -04-02
 • FN2/Eva Nordberg Karlsson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning