lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs KET080F giltig från och med HT 2013

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • En kvantitativ beskrivning av mikrobiell metabolism är grunden för utvecklingen av nya fermenteringsprodukter och förbättring av produktionsstammar. Integrationen av analys på olika nivåer av den mikrobiella metabolismen utgör området systembiologi - eller med en mer tillämpad inriktning - System Bioteknik. Kursen syftar till att ge en kvantitativ förståelse av mikrobiella processer, främst i termer av kolflöden, och ge en överblick över de simuleringsverktyg som är tillgängliga.
Innehåll
 • Fokus i kursen är stökiometrisk modelleringen av metabola nätverk, men i viss mån kommer även dynamiska nätverk att analyseras.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Kursdeltagarna skall kunna:
  - De olika typer av nätverk som finns i en cell
  - Den matematiska grunden som krävs för stökiometriskt baserad flödesmodellering
  - Begreppen nätverkbalansering för bestämda system och linjär programmering för underbestämda system
  - Matematisk terminologi och principer för dynamisk modellering
  - Strukturen på enzymkinetiska modeller
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Kursdeltagarna förväntas kunna:
  - Sätta upp och matematiskt analysera den stökiometriska matrisen S, inklusive bestämning av nollrummet och tolka dess innebörd i ett stökiometriskt nätverk
  - Dynamiskt simulera ett reaktionssystem, analysera responstider och arbeta med poolade variabler
  - Kunna implementera ett problem i tillgänlig programvar för nätverksanalys, t.ex. COBRA eller OptFlux
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Kursdeltagarna förväntas efter kursen kritiskt kunna bedöma nyttan av system biologi i sina egna forskningsprojekt.
Undervisningsformer
 • Seminarier
 • Laborationer
 • Projekt
 • Praktiska övningar med simuleringsverktyg, som FluxOpt och COBRA, kommer att ingå.
Examinationsformer
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • Se engelsk kursplan.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • Kursen är öppen för intresserade med lämplig bakgrund.
Förutsatta förkunskaper
 • Kursen förutsätter viss kunskap i linjär algebra, differentialkalkyl samt grundläggande kunskap i biokemi. Normalt täckt av några grundkurser i ovanstående ämnen.
Urvalskriterier
Litteratur
 • Palsson, B.: Systems Biology – Properties of Reconstructed Networks. Cambridge University Press, 2006.
  Palsson, B.: Systems Biology – Simulation of Dynamic Network States. Cambridge University Press, 2011.
 • -
Övrig information
 • Kursen ges då tillräckligt stort intresse för kursen finns. Kursen gavs våren 2013.
  Vid intresse kontakta Gunnar Lidén (046 – 222 0862) gunnar.liden@chemeng.lth.se
Kurskod
 • KET080F
Administrativ information
 •  -09-06
 • FN2/Eva Nordberg Karlsson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning