lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs KLG001F giltig från och med HT 2017

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Syftet med kursen är att beskriva ytkemiska och kolloidala fenomen i samband med formuleringar och tekniska tillämpningar av pickering emulsioner.
Innehåll
 • Kursen är främst avsedd för doktorander inom Livsmedelsteknologi, Läkemedelsteknologi, Fysikalisk kemi, Nanoteknik samt för Bio-gränssnitt och relaterade discipliner.

  Partikelstabiliserade emulsioner, så kallade pickeringemulsioner, är kända för många positiva egenskaper, inklusive förhållandevis god stabilitet vilken grundas på adsorberande fasta partiklar i gränsytan mellan de två oblandbara faserna (olja och vatten). På senare tid har användningen av partiklar att stabilisera emulsioner rönt betydande forskningsintresse, detta på grund av partiklarnas speciella särdrag och potentiella tekniska tillämpningar då gällande emulsionssystem uppvisar långtidsstabilitet, även vid stora droppstorlekar samt utan tillsats av ytaktiva medel. Emulsionssystem av pickeringtyp tillämpas förutom i applikationer inom livsmedelsindustrin, även inom t ex inom pappers-, kosmetika- och färgindustri samt även inom farmaceutiska läkemedelsformuleringar för både lokal och oral tillförsel.

  I kursen ingår fysikalisk beskrivning av pickeringemulsioner, deras kolloidala egenskaper i samband med livsmedel och läkemedel, studiet av de förändringar som sker under processen, teknisk kunskap som behövs för att utforma processer och system samt sambanden mellan struktur, kemi och konsumentupplevda kvalitetsegenskaper.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Förstå de grundläggande principerna för ytaktivitet, kapillaritet och emulsionsstabilitet.
  Förstå och kunna kvalitativt beskriva kolloidala interaktioner mellan partiklar och flytande gränssnitt.
  Förstå sambanden mellan makroskopiska materialegenskaper och mikroskopiska strukturer.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Kvantitativt utvärdera struktur, formuleringar och stabilitet hos partikelstabiliserade system.
  Visa förståelse för yt- och kolloidkemi inom ramen för pickeringemulsioner för att kunna utvärdera tekniska situationer, kunna föreslå experimentella studier samt att föreslå lösningar.
  Kunna genomföra och utvärdera experimentella undersökningar av pickeringagenters funktionalitet i livsmedels- och läkemedelssystem.
  Kunna beskriva och diskutera hur formuleringen kan påverka funktionaliteten hos en konsumentprodukt i skriftlig och muntlig form.
  Kunna söka och tillgodogöra sig relevant information i den vetenskapliga litteraturen.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Från givna grundläggande fakta kunna bedöma komplexiteten i en produktionsprocess i förhållande till dess funktion för konsumenten och inverkan på den inre och yttre miljön.
  Självständigt söka och kritiskt granska och värdera information i vetenskapliga artiklar som behandlar partikelstabiliserade system.
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Seminarier
 • Laborationer
 • Litteraturkurs som självstudier
Examinationsformer
 • Skriftlig rapport
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • övrigt
 • För 3 hp krävs en skriftlig uppgift om oberoende speciellt ämne samt obligatoriskt deltagande i seminarier med skriftlig och muntlig redovisning.
  För 6 hp krävs också att en laboration utförs samt en obligatorisk rapport på detta arbete.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • Doktorand i Lund eller Malmö, eller motsvarande.
Förutsatta förkunskaper
 • Förkunskaper: Studenten förutsätts ha grundläggande kunskaper i fysik, allmän kemi och fysikalisk kemi.
Urvalskriterier
Litteratur
 •  
 • Colloidal Particles at Liquid Interfaces, Edited by: Bernard P. Binks and Tommy S. Horozov University of Hull, Cambridge: Cambridge University Press; e-pub, 2006.

  Particle-Stabilized Emulsions and Colloids : Formation and Applications, Editors: To Ngai, Stefan Bon, Royal Society of Chemistry, e-pub, 2014.

  Scientific Literature (TBD)

  Handouts
Övrig information
 • 6 eller 3 hp (3 + 3 labb)
  Kursen ges var 3:e år eller på särskild begäran.
Kurskod
 • KLG001F
Administrativ information
 •  -05-10
 • Margareta Sandahl

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning