lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs MAM025F giltig från och med HT 2022

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Syftet med kursen är ökad kunskap och reflektion inom doktorandens eget specialområde, samt att utveckla förmåga att koppla den egna forskningen till ny metodik och samhälle.
Innehåll
 • Kursen består av delblock som vart och ett fokuserar på en serie seminarier relaterade till aerosolteknologi. För varje delblock ska följande uppfyllas:

  1. Doktoranden ska delta i ca 5 seminarier (på vetenskaplig nivå), som fastställs i förväg i samråd med handledare/examinator
  2. Doktoranden skriver en rapport för varje seminarium bestående av a) kort sammanfattning, b) analys inklusive litteraturjämförelse och c) reflektion över applikation inom egen forskning.
  3. Doktoranden diskuterar seminarierna i grupp tillsammans med examinator.

  Då samtliga moment är genomförda för ett delblock erhålls 1 hp.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna tydligt och koncist redogöra för den forskning som presenterats
  visa kunskap om forskningsområdets metodik och diskurs
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • visa förmåga till analys och kritisk granskning av den presenterade forskningen
  visa förmåga att självständigt och kreativt identifiera frågeställningar och förslag som skulle kunna vidareutveckla eller förbättra forskningen
  visa förmåga att diskutera forskning muntligt
  visa förmåga att överblicka och värdera aktuell forskning
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • visa intellektuell självständighet i bedömning av andras forskningsarbete
  visa insikt i begränsningar och förtjänster hos utvärderad forskning
  reflektera över värdet och nyttan med genomförd forskning inom det egna specialområdet
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Seminarier
 • Litteraturkurs som självstudier
 • Studiebesök
Examinationsformer
 • Muntlig tentamen
 • Inlämningsuppgifter
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • Antagen till forskarutbildning. Kursen är öppen för alla forskarstuderande.
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
Litteratur
 •  
 • Seminariematerial och vetenskapliga artiklar inom seminariets område.
Övrig information
 • Kursen kan ge max 5 hp och pågår kontinuerligt under forskarutbildningen. Till skillnad från kursen ”Läskurs i aerosolteknologi” (MAM001F) bygger seminariekursen på föreläsningar, lektioner vid konferenser och presentationer med syfte att bredda förståelsen av forskarutbildningsämnet och att koppla den egna forskningen till ny teknik och omgivande samhälle. Seminarier/föreläsningar väljs i samråd med handledare på ett sådant sätt att de inte överlappar med andra forskarutbildningskurser.
Kurskod
 • MAM025F
Administrativ information
 • 2022-09-26
 • Åsa Håkansson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

1 kurstillfälle.

Startdatum Slutdatum Publicerad
2022‑09‑04 2022‑10‑30 2022‑10‑11

Utskriftsvänlig visning