lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs MAM055F giltig från och med HT 2023

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Studenten skall få en introduktion till det tvärvetenskapliga området interaktionsdesign, med fokus på den användbarhetsorienterade designprocessen. Genom kursen erhåller studenten en djup förståelse för designprocessen och dess koppling till lärande. Studenterna skall genom en blandning av teori och praktiska moment nå insikter i hur man utformar användbara interaktiva produkter och tjänster. Kursen skall också utgöra en grund för framtida fördjupning inom ämnet.
Innehåll
 • Kursens struktur bygger på den användbarhetsorienterade designprocessen. Vidare behandlas teorier, metoder och tekniker för den så kallade designprocessen och den mer specifika utformningen av interaktiva produkter och tjänster. Kursen ger också en översikt över det teoretiska landskapet inom ämnet interaktionsdesign.

  Centrala begrepp och moment i kursen:
  Användbarhet, Användarupplevelse, Human factors, Designprocessen, Användarstudier, Användbarhetsmål, Konceptuell design, Interaktionstekniker, Grafisk design, Prototyping, Användbarhetsutvärdering, Lärande.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • definiera och diskutera för ämnesområdet interaktionsdesign och dess centrala begrepp
  förklara principerna bakom en användbarhetsorienterad designprocess
  diskutera ämnesområdet interaktionsdesign utifrån olika teoretiska skolor inom ämnet
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • tillämpa principerna för en användbarhetsorienterad designprocess vid utformningen av en prototyp för interaktiva produkter och tjänster
  tillämpa grundläggande tekniker inom interaktionsdesign vid utformning av interaktiva produkter och tjänster
  planera och genomföra analys och värdering av användbarheten hos interaktiva produkter och tjänster
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • föreslå och motivera förändringar av interaktiva produkter och tjänster
  kommunicera de interaktiva egenskaperna hos en produkt eller tjänst med stöd av begrepp, teori och principer inom området interaktionsdesign
  självständigt visa förmåga att kritiskt reflektera över genomförandet av en designprocess med stöd av begrepp och teori inom området interaktionsdesign
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Seminarier
 • Projekt
 • Litteraturkurs som självstudier
 • Utöver en uppstartsföreläsning sker undervisningen huvudsakligen på seminarierna. Varje seminarium fokuserar på en specifik del i designprocessen. De innefattar också handledningen av studenternas projekt i relation till den del av designprocessen som fokuseras på seminariet. Studentens kursprojekt består av ett designprojekt där problemområdet väljs utifrån studentens egna intressen och forskningsinriktning. Självstudierna består av två inlämningar. En fokuserad på designprocessen och en som syftar till att ge en översikt över det teoretiska landskapet inom ämnet interaktionsdesign och till att relatera det till studentens egen forskning.
Examinationsformer
 • Skriftlig rapport
 • Inlämningsuppgifter
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • För godkänt krävs: Godkända inlämningsuppgifter, deltagande på uppstartsföreläsning samt godkänt projektarbete. För godkänt projektarbete krävs godkänd projektrapport samt aktivt deltagande i seminarier och handledning.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • Studenten skall vara antagen som forskarstuderande i arbetsmiljöteknik eller annat ämne där interaktionsdesign utgör en relevant komponent. Studenten ska kunna motivera att interaktionsdesignämnet är relevant för ens avhandlingsarbete.
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
Litteratur
 • Rogers, Y.: HCI Theory: Classical, Modern, and Contemporary. Morgan & Claypool Publishers, 2012.
  Rogers, Y., Sharp, H. & Preece, J.: Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction (6th edition). John Wiley & Sons, 2023. ISBN 9781119901112.
 • Kurslitteraturen består också av ca 200 sidor utvalda vetenskapliga artiklar där hälften tillhandahålls av kursansvarig och andra hälften väljs ut baserat på studentens val av kursprojekt i samråd med kursansvarig.
Övrig information
 • Kursen ges om det finns intresse från behöriga studenter, dock högst en gång per år. Om färre än 5 studenter är registrerade kan kursen komma att ställas in. Kursen ges för studenterna som inte har blivit godkända på MAMA15, MAMF60 eller MAMN25.
Kurskod
 • MAM055F
Administrativ information
 • 2023-10-31
 • Åsa Håkansson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning