lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs MMTN05F giltig från och med VT 2014

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Kursen skall stärka förståelsen för den viktiga länk som finns mellan teknik och ekonomi, ge kunskap för att tillämpa ekonomiska villkor som ett styrmedel för produktionsutveckling och formulera en produktionsutvecklingsstrategi för ett givet produktionsavsnitt. Vidare skall kursen tydliggöra det ömsesidiga beroendet mellan produktutveckling inklusive materialval, tillverkningsprocess och hållbara tillverkningssystem.
Innehåll
 • Kursen tydliggör ytterligare den viktiga länken som finns mellan ekonomi och teknik. Kursen har fokus på att tillämpa de kunskaper som erhållits från tidigare kurs bl.a. Tillverkningssystem (MMT 045). Ett större projektarbete görs i samarbete med närliggande industri. Vidare ger kursen fördjupade kunskaper om nyckeltal (KPI:er), ekonomisk analys av balanseringsförluster, optimal bemanning och optimal automation. Fördjupade studier görs även av hela samspelet mellan produktutveckling och produktion, sambanden mellan produktutvecklingsstrategi och investeringsstrategi, omvärldens produktionsförutsättningar särskilt tillväxtländernas, teknologiöverföring mellan produktägare och underleverantörer, bedömning av olika tillverkningssystem ur produktionssäkerhetssynpunkt då främst avseende kvalité och leveranssäkerhet.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • • Behärska och tillämpa den grundläggande ekonomiska teorin för framtagning av produktionsutvecklingsstrategier.
  • Behärska beräkningsprinciper för tillverkningskostnaden i ett produktionsavsnitt där alla väsentliga faktorer beaktas samt ha kännedom om olika nyckeltal som beskriver ett produktionssystems prestanda.
  • Behärska hanteringen och anpassningen av insamlade produktionsdata för ekonomiska modeller.
  • Kunna redogöra för verktyg och principer för en fortlöpande produktionsutveckling bl.a. baserat på konceptet Lean Production och Next Step.
  • Ha insikt om de krav som måste ställas på ett hållbart tillverkningssystem.
  • Ha insikt och förståelse för hur man utvärderar olika tillverkningssystem bl.a. knutet till området industriellt inköp.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • • Kunna ekonomiskt analysera och föreslå vägar för olika produktionsutvecklingsscenarier.
  • Praktiskt kunna planera, sätta upp och genomföra en systematisk produktionsanalys inklusive statistisk analys av erhållet resultat.
  • Kunna bedöma olika typer av produktionssystem i ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv samt ur ett totalt hållbarhetsperspektiv.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Laborationer
 • övningar
 • Projekt
Examinationsformer
 • Skriftlig tentamen
 • Inlämningsuppgifter
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • MMT045 Tillverkningssystem
Förutsatta förkunskaper
 • MMT012 Tillverkningsmetoder eller MMTA05 Industriella produktionssystem.
Urvalskriterier
Litteratur
 • Ståhl, J.: Development of Manufacturing Systems - The link between technology and economics. 2013.
Övrig information
Kurskod
 • MMTN05F
Administrativ information
 •  -11-01
 • FN3/Per Tunestål

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning